HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 842.27 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

E:
s
Q Q2
•j‘
hiv ` berekenaar wachtte om aan de hypothesen van Corrrn-
” Nicus getoetst te worden.
Niet dat Tvcno zelf met dat stelsel dweepte, hij hield
er een eigen stelsel op na, en hoopte tot zgn dood toe,
( hoewel te vergeefs, dat dit eindelijk zou zegevieren. 1;
`: Het stelsel van Tvcrio BBAHE had iets van dat van "
Prormmmus, iets van dat van Hrrulctinrs, en iets van
dat van Corrmamcus. j
Met dat van PTOLEMAEUS had het gemeen dat hij de
aarde in het midden van het stelsel plaatste; met dat ;
IJ van Hmmicrinrs, dat hij om de zon, die als planeet om i
4, de aarde draaide, Mercurius en Venus liet wentelen, i
en door dit zelfde ook op de andere planeten uit te
strekken, nam hü ook rekenschap van de zienswüze van A
Corrrnmcus. §
De berekenaar, waarvan ik zoo even gewaagde, was
ïl Kizrrmsn, Jolixxms Knrtenus Mathematicus, zooals hü ge- j
K, woonlijk genoemd werd.
Dat vorstengunst niet duurzaam is, ondervond Br-mii;.
Zoolang Fnnnmmic II leefde, was hg de gevierde man. 3
Op het ter zijner beschikking gestelde, in de Sond ge- i
legene eiland Hveen, waar de op ’s Konings kosten ge-
ii bouwde, prachtige Uranienburg stond, had hg in onbe-
krompen mate over werkkrachten en geldmiddelen te
beschikken; maar na den dood van dien verlichten vorst
braken voor hem de dagen van tegenwerking aan; onder
ii CHRISTIAAN IV werd het staatsinkomen en het subsidie, ‘;
dat hij genoot, eerst verminderd en later geheel inge- t
trokken, zoodat hij in 1597 Denemarken verliet, en na j
eenigen tijd een zwervend leven geleid te hebben, het i,
aanbod van Keizer Runoiir aannam, om uit de keizerlijke ;
‘ kasteelen nabü Praag er een te kiezen, en er zich te
vestigen. Daar was het dat hij KEPPLER aan zich ver- [
, l
i , i
X i
e 4