HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 845.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.42 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

l
Q1
Revolmféonibus ,,Over de Omwentelingen", waarin hij het i
[ heliocentrische stelsel uiteenzette en waaraan hü voor-
schriften toevoegde om den telkenmaligen stand van sl
zon, maan en planeten te berekenen, was goed geschre­ i
_ ven en maakte grooten opgang; het stelsel werd ook
naar hem genoemd.
Werden nu door dit stelsel de bewegingen der pla-
‘ rieten, bepaaldelük hare teruggangen, en de ongelijkheden, .
zoowel in den duur dier teruggangen bij de.verschil­ 1
lende verschüningen als in den daarbij doorloopen boog, l
met alle juistheid verklaard?
Om dit te beoordeelen waren er nauwkeurige waar- 1
nemingen noodig, maar in de eerste helft der 16" eeuw
i was het met de instrumenten, zoowel als met de waar- ._
V nemingsmethoden, allertreurigst gesteld. En toen eene
Q halve eeuw later Tvcno BRAH11 door Farniaaik II van
E Denemarken in staat gesteld werd, om zich geheel aan
de sterrekunde te wijden, was hg verplicht zelf de ver- F
, vaardiging zgner werktuigen, waaronder van eigen vin- i
ding, te bewaken (19), opdat de nauwkeurigheid, die
` er mede bereikt kon worden, evenredig zou zgn aan
, de scherpte van het oog. ,
j Twintig jaren, van 1576 tot 1596, werd trouw door
. BRAHE en een achttal assistenten geene gelegenheid .
» t verzuimd om waarnemingen op alle hemellichten te
‘ J verzamelen. l
· V Armillaarsferen, van hetzelfde maaksel als PTOLEMAEUS (
i l 16 eeuwen vroeger gebruikte, maar ook de door Tvcno ,
1 -l zelf ingevoerde kwadranten en sextanten werden dage-
­ ` lijks naar de hemellichten gericht, en zoo werden gedu­
· · rende twintig jaren eene groote menigte metingen
· ~ verzameld, te veel om in dat tijdvak zelf op de plaats
8 jl te verwerken, zoodat een groot gedeelte slechts op een
, 1
1
E ­ l
. c l
/