HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 829.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

gl
19
De bezwaren dezer leer waren dan ook velerlei. De
schünbare rust, waarin zich de aarde, onze woonplaats,
met bergen en dalen bevond, was in lünrechten strgd _
met de bewering dat zij draaide, en bovendien indien i
de aarde van het westen naar het oosten wentelde, j
zou men immers een heftigen oostewind moeten voelen;
de wolken, opgeworpen voorwerpen en vogels, zouden
_ zich allen noodzakelük moeten bewegen, in tegengestel-
den zin als de wenteling der aarde, dus van het oosten
naar het westen; eene beweging in oostelüke richting {
_‘ zou büna tot de onmogelijkheden behooren. Aldus
nog ProLmMAEUs, wiens Almagestum met zooveel zorg `
en kennis geschreven was, dat het, ondanks de schrü-
ver in zijne theorie van het zonnestelsel ongelük had,
toch veertien eeuwen lang als een standaardwerk ge- 3
golden heeft.
Maar, zal men vragen, kwam dan niemand onder die
Grieksche wüsgeeren op het denkbeeld, aan het stelsel ,
van Hmmctinms eene verdere uitbreiding te geven, en
niet alleen de aarde om hare as, maar ook Venus en
· -- Mercurius en al de planeten om de zon te laten wen-
telen en de aarde evenzooïl
Het antwoord is hierop: zeer zeker; Amsrixncnus van `
j Samos, die in het begin der derde eeuw voor Christus ’
bloeide, was deze man, maar tegen het gezag van I
. Anisrorismzs waren zijne woorden niet bestand, en noch
; V Hirrancrrus, noch PTULEMAEUS namen züne theorieën aan. i
; Dat de sterrebeelden er in Juni en in December vol-
1 komenchgelgk uitzagen, de voorname grond tegen het ~i
[ door bem voorgestane stelsel, verklaarde hij door aan gj
- te nemen, dat de geheele aarde in verhouding tot den
1 ‘ sterrenhemel niet grooter was dan het middelpunt van i
. een bol tot zijne oppervlakte, m. a. w. dat de sterren j
tl
l
4 l