HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 904.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

16
X nomen. Men begreep dus dat de deferent van Saturnus,
die 29 jaar voor zijn omloop besteedde, de grootste
was, dat die van Jupiter daarop volgde, en zoo ver-
§; ‘ volgens. De volstrekte grootte, uitgedrukt in mijlen, sta-
1; dien of welke eenheid men wilde aannemen, te bepalen,
(L hetzij van deferent, hetzü van epicykel, daartoe bestond
M in dit stelsel geene kans, daarentegen was voor elke pla-
neet, de ·ve¢·7z0udiu_q tusschen de middellijn van den defe-
rent en die van den epicykel licht vast. te stellen, de
duur van den teruggang en de lengte van den doorloopen
LF, boog gaven daartoe de middelen aan de hand.
T Zelfs gaf de hypothese der epicykels nog gelegenheid
Y‘ eene büzonderheid te verklaren, die vroeger veel hoofd-
breken gekost had; voor dezelfde planeet duurden n.l.
de teruggangen niet altüd even lang en in zulk een
teruggang doorliep de planeet niet altüd een even lan-
gen boog. Maar met eene kleine verschuiving van de
middelpunten der deferenten kon dit verschünsel, naar
men meende, vrij goed verklaard worden, en zoo ge-
schiedde het, dat het systeem der epicykels vrg alge-
meen werd aangenomen (12).
Maar er was nog een bezwaar, of liever, er waren er ’
Q twee. Ik heb straks gezegd dat tusschen de beweging
EX in de feestzaal en in het zonnestelsel verschil en over-
eenkomst bestond, en reeds een punt van overeenkomst
iii opgenoemd; er is echter nog meer: indien bg groote
deelneming in het feest, binnen den buitensten nog een sg
kleinere kring moet gevormd worden, dan zal in dien j
kleineren kring de maat even goed gehouden worden `
ëë als in den grooteren, dat wil zeggen, de paren zullen X
even spoedig hun epicykel doorzweven; hetzelfde heeft,
met kleine wijziging (13), in het stelsel der epicykels
der planeten plaats: elke epicykel wordt door züne pla-
fl; E
l
t T