HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 877.62 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

l
S1
H 14
i op zoo onaesthetische wgze door de leden van het gezel-
schap ,,de dorstige Pleiaden" werd nagebootst.
, Waarom wg die schoone muziek niet hooren? Cicmno
geeft er ons in zgn ,,Droom van Scipio" antwoord op:
,,Wg zgn er doof voor geworden, even als zg, die bg
de watervallen van den Ngl wonen en hun geklater
niet meer hooren".
Wie de vraag beantwoord heeft, in den zin als PLATo
Q; haar stelde, is niet geheel zeker; verschillende namen (9)
worden genoemd. Het stelsel zelf, hetwelk dat der
sferen moest vervangen, en dat vooral het verschgn­
selen der teruggangen moest verklaren, was bekend
i? onder dat der epicykcls.
Ik hoop, geachte toehoorders, dat dit geleerde woord
u niet zal afschrikken mg verder te volgen. Het is zoo
geleerd, zoo verschrikkelijk niet.
ij Om u de hypothese der epicykels duidelgk te maken, ‘
verzoek ik u, die toch in feestelgke stemming verkeert,
j' u met mg te verplaatsen te midden eener aan Terpsichore
gewgde feestzaal, hetgeen zoo moeielgk niet zgn zal, daar
deze Muze niet minder dan hare zusteren hier ter stede
jr vereerd wordt; wg denken die zaal liefst cirkelrond, (immers
li volgens de oude wgsgeeren is de cirkel de volmaaktste
figuur,) en plaatsen ons in het midden, nabij Birrnraanous,
ê· den opperpriester, die met kalmte en waardigheid de chore-
grafische bewegingen der vroolgk gestemde jongeren be-
stuurt. De hulp der liefelgke zustermuze Erato is onont­
beerlgk; hare volgelingen, op eene verhevenheid verborgen,
heffen met cither en fluit,'jharp en tympaan, in opwekkende i
trippelmaat de toonen aan van een der meesterstukken
van Srmuss, waarvan het motief hetzg aan de hemel- j
blauwe golven van Oostenrgks trotschen hoofdstroom of _i
aan het Weener Woud ontleend is. En onze feestvierende H
al