HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 857.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

>
l
13
tengevolge der wentelingen der sferen was, zg moest
toch altgd even ver van de aarde verwgderd, dus ook ~
altijd even helder blgven. Maar dit is verre van het °
geval te zgn, vooral ten opzichte van Mars en Venus. ·
Er zgn tgden dat Mars voor Jupiter in helderheid I
' nauwelgks onderdoet, dat Venus hem zelfs aanzienlgk
overtreft, en er zgn andere tijden, waarop zg zich in
veel minder licht dan Jupiter vertoonen. De afstand V
dier beide planeten tot de aarde is dus niet altgd even
groot, en daarmede viel het geheele sferenstelsel in . «1
duigen, dat tochzonder twgfel, niettegenstaande zgne E
samengesteldheid, nooit geheel van de werkelgk waar- £_
genomene bewegingen der planeten rekenschap heeft
kunnen geven. ll
Dat stelsel werd dus, ofschoon het nog door CAMP-
Pos verbeterd werd, betrekkelgk spoedig opgegeven, de
. kristallen sferen vervielen en er bleven dus zwevende
planeten over, even als reeds PYT1-1AGoRAs had aange-
nomen. De aarde bleef even als vroeger het middel-
punt van het heelal innemen, onbewegelgk en zonder
l aswenteling, en de door PLATo gestelde vraag, hoe door
verbinding van kringvormige bewegingen de loop van
zon, maan en planeten verklaard kon worden, kwam
opnieuw aan de orde.
Men was zoo aan den naam van sferen gewend
geworden, dat men dien nog gebruikte toen zg reeds
,- verworpen waren. De fantasie omtrent de beweging
- der planeten ging zoo ver, dat men, inziende, dat zg
` met ongelijke snelheden door het hemelruim moesten
zweven, ook het gevolg trok, dat zg hemelsche toonen
van verschillende hoogte moesten voortbrengen, die te
samen eene hemelsche muziek, de harmonie der sferen
vormde; dezelfde die, naar het verhaal van vAN LENNEP,