HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 863.29 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

12
­, dat men steeds van de vooraf aangenomene mee-
ning uitging, dat elke beweging gelükmatig moest zijn.
Primo, een der eerste, die het sferenstelsel aannam,
zag de moeielgkheid hiervan zeer goed in, en noo-
digde de wiskunstenaars van zgn tüd uit, hunne
krachten te beproeven aan het oplossen der vraag: '
E ,,met welke onderstellingen omtrent regelmatige, elkander
" opvolgende bewegingen kunnen de verschünselen van
den planetenloop verklaard worden."
Wie was voor het oplossen van dezelvraag meer
berekend dan Eunoxns, de grootste wiskunstenaar van
zijn tüd, Eunoxus, die zelfs de eigenschappen der
E'? kromme lijnen van hoogere orde trachtte te door-
gronden?
Hü loste het vraagstuk op door op het ingeslagen
pad voort te gaan, en in zijne verbeelding het aan-
tal glazen ballons te vergrooten, door er andere -
tusschen in te voegen, die hü om verschillende assen
liet draaien. Het aantal ballons werd door hem op
26 gebracht en het gelukte hem nu, in zekere mate,
de teruggangen der planeten en de voornaamste on-
regelmatigheden in den loop van zon en maan voor
te stellen (8).
l‘ . Of nu in die tüden, (wij bevinden ons in het be-
gin der df eeuw vóór Chr.), werkelük algemeen aan
het bestaan dier kristallen sferen geloofd werd, valt
te betwgfelen. En bovendien, van hoeveel vernuft «‘
Q de hypothese uit een wiskundig oogpunt getuigde, ‘
eene eenvoudige opmerking bewees hare onhoudbaar- E
ij heid als physische hypothese. Immers al wilde men
het aantal ballons zooveel vermenigvuldigen als men
g wilde, de aarde stond in het midden van allen, en hoe
X samengesteld nu ook de loop eener bepaalde planeet
al