HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 861.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

2
9
teling van het geheele sterrengewelf om eene denkbeel- t
dige as dit verschünsel verklaart, Niets natuurlüker
dan dat de sterren voorondersteld werden vast aan een
gewelf te zijn bevestigd, en dat dit gewelf, dat de
aarde van alle zijden omgaf, die asomwenteling vol- i
‘ bracht. De aarde bevond zich dus in volstrekte rust §
I in het midden van dit gewelf.
· Bü verdere nauwlettende beschouwing bleek, dat de
zon haren dagelükschen omloop in Zcmgerm tüd dan
; de sterren volbracht; het verschil bedroeg wel slechts
vier minuten, waar was toch niet te miskennen, want
in een jaar maakten die vier minuten een geheelen
l dag uit, Bovendien verraadt zg eene jaarlijksche ver-
á plaatsing noordwaarts en zuidwaarts; en beide deze
TQ verschünselen waren juist zooals zij wezen moesten
als men kon aannemen dat de zon, in een jaar, een
schuinen kring aan het sterrengewelf doorliep, en wel
t in eene richting, tegengesteld aan die der dagelüksche
i beweging.
Een dergelijken omloop vertoonde de maan, doch
deze volbracht dien in 927 dagen; bovendien waren er
onder al de sterren van het hemelgewelf vijf, die zich
geheel anders gedroegen dan de duizenden anderen.
Terwül deze voortdurend ten opzichte van elkander
dezelfde plaats aan den hemel behielden, zoodat men
ze in bepaalde groepen kon verdeelen, waren die vüf
{ even als de zon en maan in voortdurende beweging,
F de een schielüker, de andere langzamer. leder uwer
begrrjpt dat ik de vijf planeten bedoel. Om hetgeen
de beschouwing omtrent de beweging dezer hemel-
lichamen leerde, toe te lichten, zullen wij ons kort-
heidshalve bü een ervan, bij Jupiter bepalen. i
Die planeet is niet altijd zichtbaar. De reden hier-
. L`. ~-, nn j_ ,,;_;,ä’