HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 851.36 KB

TIFF (Deze pagina), 8.49 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

it

8
later te Athene den eenigen Ptiivro aantreffen, die ieder
` eene school vormden, waar de wetenschappen beoe-
i fend werden. Het ging daar eenigszins anders toe
il dan aan onze universiteiten, een man onderwees alles,
omnia scibilia.
j, Dat daar dus de groote kwestie van den vorm ‘
eg der aarde besproken werd, spreekt van zelf. Nu I
hadden de reizigers reeds ondervonden, dat als hun
tocht noordwaarts gericht was, de Groote en Kleine
Beer zich hooger aan het uitspansel verhieven en e
· zuidelijke sterren zich lager vertoonden of geheel en
al onder den gezichteinder verdwenen. Reizigers om
de zuid hadden eene dergelüke ervaring, doch in l
tegenovergestelden zin, opgedaan. En het was een á
door ondervinding vastgesteld feit, dat als men te il
i Syracuse eene maaneklips zag beginnen of eindigen,
terwijl de maan opkwam, de tijdingen uit Alexandrië
nl later aanbrachten,. dat aldaar datzelfde begin of einde l
was waargenomen, toen de maan al een uur was op l
geweest. ·
‘ ' De verklaring van dit alles was niet ver te zoeken.
De sehüf- of schotelvorm der aarde moest opgegeven
worden; aan Pvrnaeoms wordt toegeschreven, haar
‘ het eerst eene bolvormige gedaante te hebben toege-
kend (6).
jh Ziedaar dus het eerste vraagstuk der wereldbeschrij-
ving, althans met veel waarschünlijkheid en bij bena-
dering opgelost. Maar nu de verklaring gezocht van
,­ de verschünselen, die de hemel aanbiedt. Het eerste
dezer verschünselen, dat zich aan den mensch open-
, baarde, was het opkomen en ondergaan der zon, der
fi maan en der sterren. Wat de sterren aangaat, blrjkt
` bij nadere beschouwing, dat eene gelükmatige omwen-
E
ii F-Hu •_