HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 871.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

7
de daartoe aangewende pogingen niet meer dan tot
eene figuratieve schets hebben kunnen leiden.
BQ Hoivmaus is de aarde eene schijf, of liever, zü j
heeft den vorm van een schotel, met de Middellandsche
zee in de holte.
In de eerste wereldkaart, door een der voorgangers
(ANAx1MANnna) der Ionische school vervaardigd, had de .
omtrek, die aan de Middellandsche zee gegeven werd, ‘
' veel van de werkelükheid, de Roode en Zwarte zee
zijn aangegeven, maar dan is ook alles gezegd. Een
stuk van Europa, zonder Britsche eilanden, zonder
Scandinavië of Denemarken, zonder Oostzee, een stuk
van Libye, d. i. Afrika, en evenzoo van Azië. Tus-
I schen de zuilen van I-Izacurzs, die de straat van Gibraltar
begrenzen, doorgaande, komt men in den Oceaan, die
nu als een cirkelronde stroom de drie genoemde wereld-
deelen omgeeft, Dat de Caspische zee begrensd is,
is nog onbekend, zij wordt beschouwd als een onder-
deel van den Oceaan.
Hnaonorus verklaart (4) dat dergelüke voorstellin-
gen zün lachlust opwekken, en wij kunnen hem dit
niet ten kwade duiden.
De aardschijf dreef, volgens de Ionische beschou-
wing, op den Oceaan. De Oceaan ging dus onder het
vaste land door. De lucht ontstond door de uitdam-
ping van het water, de hemel was een gewelf. De dikte
der aardschijf werd zelfs aangegeven, n.l. één derde
. ‘ der middellün (5).
. Ik zal u niet vermoeien met het opnoemen van al
, de ongerümde hypothesen, die omtrent den vorm der
aarde nog meer geopperd en overwogen werden. Het
zig genoeg te herinneren dat wg in de 6** en 5" eeuw
voor Christus in Sicilië den kundigen Pvrnasomis, iets