HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 864.40 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

·~ "’e­.,:;,·w‘"‘ ‘ "' ‘’`" r t "‘v"""v"r r ‘ ., -- · ""TLL.; ....., 52;;,;-., ,.
W
l
Waar `t land was, was ’t ook zee, en tevens lucht en grond,
Y De harde grond vloot weg, en ’t vloeibre water stond.
De lucht ontbeerde licht, en niets had vaste vormen,
NOCl1 Glgëll Etïiïtg lïl£tE11" 7t WEtS GGD onderling b€SJ[OI'1”l1(;‘11
Van koude en hitte, nat en droogte, ligt- met zwaar-
En week- en hardheid, zich doormenglend met elkaar.
Natuur was ’t, en een God, die ’t al in ordning spreidde,
{ En van de dikke lucht een zuivren hemel scheidde, _
.` De rust ontwikkelde en, voor ’t woest en blind geval,
Een vaste reegling en verband gaf aan ’t Heelal.
? _ Nu hief zich ’t lichte vuur naar ’s hemels opperstreken,
G De iets minder dunne lucht was ülings de aard ontweken,
# Die door haar zwaarte zonk, van ’t om haar stroomend nat
Als van een gordel die haar lenden steunt, omvat.
Maar het is immers natuurlgk, dat wü bij den toestand,
l of om wellicht juister te spreken, vóór de geboorte der
natuurwetenschappen, zoovele eeuwen vóór het begin
onzer jaartelling, niet verwachten moeten een eenigszins
ä scherp begrip omtrent de wording der wereld te ont-
, moeten.
E En toen de zucht tot wetenschappelük onderzoek
x bü de Grieken (3) ontwaakt was, hadden zij eerst
i andere vraagstukken te behandelen dan dat, hetwelk
ons thans bezig houdt.
l De eerste vraag, die op cosmologisch gebied te
E beantwoorden was, betrof den vorm en de gedaante. i
{ der aarde. Men begon met een ontwerp te maken ‘
k van het bewoonde gedeelte, m. a. w. er werd eene
wereldkaart geteekend. Bij de gebrekkige hulpmid- ‘
delen van dien tüd, ik spreek van dien van Hoivmnus
, tot dien van Hnaonorus, van de 10** tot de 6** eeuw
I voor Chr., is het niet anders te verwachten, dan dat
l