HomeWat is het begin geweest, hoe was de voortgang, wat zal het einde zijn?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 846.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 60.42 MB

TQf..'.. ’ i` K Z `
5
ik gaarne eenige der schoonste regels zou aanhalen,
kunnen wg voor het onderwerp, dat ons thans bezig houdt,
juist omdat het Poëzie in den waren zin des woords is,
evenmin wetenschappelüke waarde toekennen als aan het
verhaal uit Genesis zelf.
. Slaan wij de Theogonie van Hrrsionus op, een der
oudste Grieksche dichtstukken, die tot ons gekomen zijn,
dan worden wij niet veel meer bevredigd.
,,Het eerst bestond Chaos", dus luidt zün gedicht, ,,en
daarna de aarde met hare breede borst, de altüd veilige `
woonplaats der goden, die de toppen van den besneeuwden
Olympus bewonen; en de donkere Tartarus, in een hol i
der ruime aarde, en Amor, de schoonste van alle goden,
die, in de gemoederen machtiger is dan het verstand en l
de kalme wil. Uit den Chaos ontstonden de Erebus en
de zwarte Nacht .... (1).
Waartoe nog verder gegaan? Gü hoort het, Hrsionus
voert ons geheel en al op het veld der mythen.
Niet veel dieper gaat het verhaal, dat de liefelijke
Ovmrus ons in züne ,,Gedaanteverwisselingen," (2) geeft,
en waarvan BILDERDIJK ons eene zoo schoone vertaling
heeft nagelaten:
_ Voor zee en aarde en d’al­omvademenden hemel
Was ’t alles een gelaat en ordenloos gewemel;
Men noemde ’t Bajert. ’t Was een warklomp van door een
.i‘ In ’t wild gesmeten stof van tegenstrijdigheên.
i Geen zon aan ’t firmament deed nog haar stralen blinken,
Geen maan vernieuwde zich noch deed haar hoornen slinken,
‘ En de aarde kende nog geen luchtkreits die ze omving,
Waarin ze in ’t evenwicht door eigen zwaarte hing.
Geen uitgebreide plasch die ’t aardrük overdekte
En de armen wijd en zijd om hare omranding strekte!
. YYYY 7777- . _ g,..,...,,,,ïl’