HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 712.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

V`] . V . K I. b « · I ~ · · _ A.- » `•_,_L%1{,,;j;:«.~;!,;­=
Y 6
hunne samenkomsten houden, zijn voorwaar geen syna-
gogen, noch kloosters, noch moskeeën, noch Boeddha- _
tempels, maar toch zal degenen die ze binnentreedt den
indruk krijgen, dat hij zich op eene plaats bevindt, waar
een geest van echte, ware godsvrucht en tegelijkertijd
é een geest van echte broederlijkheid en ware naastenliefde
§ heerscht.
¥ ls dit verband, deze nauwe, onverbreekbare ineen- {
vlechting van vroomheid, broederlijkheid en naastenliefde ' j
· een misdaad? i
i Het schijnt bijna zoo, want, even als over de vrijmetse- ‘
V laarsorde, heeft de Roomsche algemeene inquisitie ook 1
· over de Odd-fellow-broeders haar verdoemingsvonnis S
uitgesproken! ‘ ­
A Het decreet dienaangaande van de Congregatie van
ï het ,,Heilige Office" aan de apostolische afgevaardigden
j in de Vereenigde Staten dateert van 20 Augustus 1894 en t
{ luidt woordelijk aldus: ‘)
l Het is Uw Eerwaarde zeker niet onbekend gebleven
. dat de Eerwaardigste aartsbisschoppen der kerkelijke
; provincieën der Vereenigde Staten bij hun samenkomsten
i gesproken hebben over drie genootschappen, die ver- ‘
‘ woesting om zich heen verspreiden, namelijk de Zonder-
linge Broeders (()dd­fellows), de zonen der matigheid '
(Sons of Temperance) en de ridders van Pythias (Knights
j of Pythias) en de geheele zaak eenstemming hebben onder-
t worpen aan het oordeel van den H. Stoel. De H. Vader E
‘ heeft daarentegen deze kwestie aan hunne Eminenties de {
' Eerwaarde heeren kardinalen der H. Roomsche kerk, die j
met mij het ambt van algemeene-inquisitoren bekleeden, g