HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 710.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

_ 37
burgerlijke, maar ook aan het ongeschreven zedekundig
· wetboek houden. De orde geeft hem geen zekerheid: wij
_ zijn zoekers of vinders .... Met volle bewustzijn durven
, wij echter ten opzichte van degenen die de waarheid in
Q erfpacht hebben zeggen: Hebt ge uw bezit al ooit nader
' bekeken ? Dat hebben zij nooit gedaan, anders zou wellicht
een ander inzicht ook een inzicht zijn. I
· Ik hoop, in het voorafgaande den onbevooroordeelde ‘
te hebben aangetoond, dat de kerk en de loge in den grond
{ nooit als vijanden tegenover elkander kunnen staan. Er
` Z. ‘blijft mij nu alleen maar over uit een te zetten: wat zijn
V de Odd-fellows?
" Ook daarbij ga ik uit van de kerkgemeenschap. De
· ‘ kerkelijke gemeente is ­- zooals geen enkele geestelijke
loochenen kan - samengesteld uit lieden van verschil-
l{·- lenden stand.juist dit feit maakt dat zijn vele gevallen niet
in staat zijn de eerste zinsnede te bewaarheiden: Heb
uwen naaste lief als u zelve." Zelfs hij die hiervan het
meest overtuigd is, zal terugschrikken voor den omgang
met een ondergeschikte - niet alleeh terwille van diens
opvoeding maar in de eerste plaats ter wille van zijn
· maatschappelijke vormen. ln plaats van den minder ont-
wikkelde tot zich op te heffen, laat hij hem links liggen,
feit dat te algemeen bekend is, dan dat ik mij de moeite
zou geven dit te bewijzen.
Hoe doet de Odd-fellow in een dergelijk geval? Met ‘
uitzondering van enkelen staan wij midden in het leven. .
Al zijn wij ook niet allen figuren, toch zijn wij door den _
bond gedwongen iets te denken. ls een man, alleen door-
dat hij van de kerkgemeenschap uitgesloten werd, /·
j ,