HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 758.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.76 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

{ wm. . 4 Y .. u . .. , . , . . ·f .. Q .. x. _·.C,_i"..Q_"T'­­·-.»¥>vi.•,;;;,,~uï~g_·­;·
36 .

,` macht staat om te veranderen, maar trachten tevens om
TQ ï_ door deze inwerking verbetering aan te brengen. Wij ·
i'· 1 zeggen tegen niemand ,,Ge zijt een zondaar" de kerk
echter zegt dit Qtegen iedereen en - oogst het loon van J
gj; deze beminnelijkheid. Ook hij die in zonden is gevallen, j`
i is en was en blijft een mensch, is in staat totmenschelijke '
è_ opwekkingen, ontvankelijk voor menschelijke toespraak.
Het ligt niet in mijne bedoeling de praktijk der kerk toe ·
" telichten. Ik wil alleen maar uitleggen waarom de broeder-
A schap der orde de hand ook van de gevallenen niet zoo
5, i maar dadelijk aftrekt. ` Z,
l ; De ,,verdraagzaamheid" in den geest van het Odd- _
Fellowdom is niet een verontschuldigingvan den misdaad j·
i j 2 niet een streven om den strafwaardige aan de straf te ·
l · onttrekken, het is het heldere, zich bewuste inzicht, dat
`· wij allen menschen zijn, en dat wij, indien niet ambtelijk, l{··
j W nooit geroepen of gerechtigd zijn een vonnis te vellen. 4
jï g Tot zoover en in zijn geheele uitgestrektheid geldt de
zinsnede: Wij bevelen u, de zieken te bezoeken, de n00d­
T , druftigen te helpen, de dooden te begraven, de weezen op
.‘ [ , te voeden. lk betwijfel zeer zeker of de heer HILDEBRAND
a l i-? GERBERmij welbegrepen heeft, maardatdoetnietsterzake. ·
lkdefinieeralleen voor diegenen,diemijbegrijpenwillen.
?¢ f ,,Vriendschap" is menschlievendheid jegens mijnsgelijke,
il liefde is menschlievendheid jegens degene, die deze
fi A" noodig hebben. En wat is waarheid?
é * Dat weer ik mer.
gt g Een Odd­fellow, die de waarheid wist of bezat, zou geen
Odd-fellow meer zijn. De Odd-fellow moet de waarheid
zoeken, maar totdat hij ze vindt, zich niet alleen aan het
2 ï_
1.
`‘”- ix. - -;_,.. · mag; J.; ‘ j - ;;ï"‘i;ï;ïi,i ";" ï"","`Z';" ","...;£,;QLïL;f°% A, `