HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 790.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

. 35
vier ,,magisters", de vier twijfelaars aan de traditie, er
_ niet waren geweest. 9
. _ De onbevooroordeelde lezer zal zeggen dat met de l
voorafgaande gezegden niet alleen de questie der mensch-
, lievendheid maar ook die der verdraagzaamheid is
afgedaan. Hij dwaalt, onder ,,menschlievendheid" ver- t
staat de Odd­fellow (afgezien van de praktijk) het goed-
keuren van andere inzichten, die hij onmogelijk zou "
­ j kunnen wederleggen door de grenzen die aan het men-
',· schelijk begrip zijn gesteld. Met betrekking tot die
. . inzichten zijn alle menschen, de aangestelde geestelijken A
daaronder begrepen. Onder ,,verdraagzaamheid", de heer ` 5
Z ‘ HILDEBRAND GERBER vertaalt ditzeerjuistmet,,toegevend­ *
heid" verstaan wij iets anders. De toegevendheid voor de T
wandaad, die tegen de zedewet indruischt, ook wanneer '
` de burgerlijke wetgeving er zich wellicht niet tegen verzet. j
· De heer HILDEBRAND zal zeker op triomfeerende wijze
deze zinsnede aanhalen. Het is koren op zijn molen. Zal
hij zich ook verwaardigen de volgende toelichting verder
te verspreiden '?
j Iedere wandaad eischt boetedoening. De Kerk zegt:
Crede ef absolve te. Verbetert zij daarmede, heeft zij over .
g i _ ’t geheel ooit zedelijke verbetering aangebracht? Neen,
ten allen tijde waren en zijn hare grondstellingen slechts g
j het getrouwe spiegelbeeld van den voormaligen cultuur- `
staat geweest. Zij laat, evenzeer als het Odd-fellowschap
' toe wat zij niet veranderen kan, maar zij slaat de handen
niet aan het werk om verandering of verbetering aan te
j brengen. En hier, mijnheer HILDEBRAND GERBER, hier is Q3;
- A het punctum sczliens. Wij laten ook toe wat niet in onze _ E

J ‘
j _- l . . e .~:;1ï