HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 786.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

in ta t e · · t
32 . i
VR "2
de orde een veel hooger doel naast het eerste voor oogen ‘ , j
houdt. ,,Even als het individu verplicht is in gelijke mate j
Y A·’ zijn geestelijke en lichamelijke natuur te verzorgen, J
.­ l { moet ook het Odd-fellowdom gelükmatig op de harmoni-
sche ontwikkeling van den menschelüken geest en op de .
gezonde ontwikkeling van het menscheläk lichaam het oog . ,
ä l _ gericht houden. ') . -
In dien zin ,,werkt" het Odd­fellow­dom onvermoeid
en onverdroten voort. j ·
Men zou nu echter den broeders het voorwendsel kun-
nen naar het hoofd slingeren, dat de zooeven genoemde
wetten slechts stelregels waren zooals het Latijnsche Mens e
sana in corpore sano. Deze opvatting heeft het Odd-fellow- · ,
dom niet! Wij gelooven zonder twijfel, dat een gezond
` lichaam voor den geest een niet genoeg op prijs te stellen ‘
,_j steun is, maar wij weten ook anderzijds, dat het begrip
der gezondheid door en door relatief is d.j w. z. dat een ·j
j jl; ‘ mismaakt mensch in zich zelf even gezond van geest kan ‘ j
zijn als de meest beschaafde domkop. In denzelfden geest . ,.;
·, _ en zin zeggen wij ook ofjood, of Christen, ofMahomedaan, _
of tot welke geloofsbelijdenis ook behoorende, iedereen
is geroepen Odd-fellow te worden, zoodra hij er zich v
i j duidelijk van bewust is, dat niet de individaeele opvatting, ‘
jl maar dat de erkentenis en het streven der beide grondbe­ ~ l
ginselen van de mensc/zlievendheid en de verdraagzaam- ·
i j? ‘ heid het karakter van de beschaafde wereld uitmaken. A,
Menschlievendheid? Verdraagzaamheid? Wat is dat'? . w ,
Menschlievendheid in de beteekenisder Odd-fellow, is
niet alleen het toelaten en evenmin het ondersteunen ·
alleen der broeders en hun nabestaanden, maar het is ook
E ,
. a ‘
[ g _ _ _f i _. g _. A e. . ·_ `”¥ï?l ï