HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 792.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

j , jj S
.· j i ~ 29
” n I V het geval zich voordoet, bij twisten en oneenigheden als
_ ' j F scheidsrechter en bemiddelaar op te treden. i'
s Sedert 1852 nemen ook vrouwen deel aan de werkzaam-
j ‘ , heden der orde, doordatmen voorhaar den zoogenaamden f
,;Rebekka-graad" invoerde. Men besloot tot deze ver-
j andering nadat 1nen na rijp beraad tot de overtuiging was
j gekomen, dat juist de vrouw, ingevolge haar natuurlijken H; i
j aanleg, in hooge mate geroepen is om mede te werken
j . aan daden van menschlievendheid en daartoe ook bij uit- i
· u _ stek geschikt is. In het begin werden alleen vrouwen en ,
‘ . weduwen van de broeders der orde toegelaten, maar sedert · al
j 1894 staat het, op voorstel der Fransche loges en tenge- _ per
, _ j " _ volge van het besluit der S. Gr. L.van Galtansorgaiedere ïg
_ loge vrij, ook andere dames op te nemen. Devergaderingen
__ j · der leden van de Rebekka­orde hebben plaats in gemeen- .
u j schap met de mannelijke leden der loge.
j A De wetten der orde zijn opgeteekend in de zooge- i
~ naamde ,,gedrukte stukken", het Kompendium,.handboek
· of wetboek, datnauwkeurige voorschriften over de vormen IjA·_·
» der werkzaamheden en over het bestuur bevat. Naast het
. , o" ,,gedrukt‘e" bestaat er echter nog een ,,ongeschreven, ge-
· heim werk" d.w.z. eene opgave der geheime teekens,
§ parolen, dat, eensdeels het binnensluipen in de loges van "
~ e degenen die daar geen recht toe hebben belet, en ander-
deels een wederzijds herkennen van alle Odd-fellows
ä mogelijkrmaakt. Op de éénheid dezer teekens enz., die ­
S · alleen en onafhankelijk van de S. Gr. L. werden vast-
gesteld, berust de uitwendige eenheid der orde in alle
“ · werelddeelen.
j / 4 ‘ Eindelijk zij over den vorm der verhandelingen in de
A.__,-, .« TT t. ;;;f[ " ` ' i ‘ ’ _ _ j ' j c je/{