HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 757.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

. ` _ , p j N _ _ .. y .,_>. ,, _ __ ` ,_ _ ‘‘ iig,
r ij i
V it
l 26 j
materieel als moreel ,,handig" in de goede beteekenis van
ï het woord zijn. De Odd-fellow­loges stellen aan hare leden
jj; alleen den eisch van ,,intaktheid", dat wil zeggen een j
j onbevlekt verleden en het streven om zulk een verleden ,
eer aan te doen. In ’t kort gezegd, de vrijmetselaar eischt:
,,Ge moet tot de beste tien duizend behooren" en de Odd- »
p· fellow eischt: ,,Ge moet een man van eer, zonder één
bj.; zweem van smet zijn". Dit, afgezien van uiterlijkheden, D
is het eenige onderscheid tusschen de twee grootste `
internationale bonden, die tot nu toe bestaan. jj
{ De samenstelling der orde is, zooals de hierboven
aangevoerde woorden van WILDNEY bewijzen, demo- i
, kratisch, en dat moet zij zijn ook, daar de Odd-fellow j
ik overal moet trachten het natuurlijk recht van den mensch .
tot erkentenis te brengen. i
Zij is, zooals WILDNEY het uitdrukte, eene bevorderend _
l, I democratische instelling. Tot stichting van eene loge zijn `
vijf broeders van ,,aanzien" noodig. Deze kiezen uit hun ;
j:?,·i_ï midden een grootmeeeter benevens het verdere bestuur. _
De loge is volgens de constitutie verplicht de volgende
taak te vervullen: E ê
·_ , ,,Om de ideale taak te vervullen moet iedere (onder- i
Z ­ ij; geschikte) loge een regeling treffen, volgens welke voor 3
j de broeders zoowel buiten als binnen de loge leerrijke «
voordrachten worden gehouden, dat zij worden aange- Z
u maand tot gemeenschappelijk verkeer en tot vriendschap g
.,` niet alleen in de loge, maar ook in het maatschappelijk D
F ¥ leven in ’t algemeen en waardoor zieken of hulpbehoe­ _ i
[ j vende leden en de weduwe der ledenin moeielijke levens-
D, A omstandigheden raad kunnen krijgen en er zorg gedragen

~
ll? , · ;
l |¤` 3
" " " J ‘·.‘ .... ;·z;r ·~`‘ t;ïï;;;;;;.;.;.­.,iii? zc`‘*