HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 785.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

t _ 25 i
` if s geldelijke of materieele positie van dengene, die opge- s:
·` nomen zal worden te abstraheeren. De zedelijke kwaliteit
, beslist in alle gevallen over de opname in de rde. ,
~ Uit deze grondbeginselen blijkt van zelf, dat de leden .
, ` der Odd­fellow-orden dezelfde principes zijn toegedaan tl
r als de leden der vrijmetselarij. Deze laatsten plaatsten zich ‘ [
_ in het jaar 70 vijandig tegenover de Odd-fellow-orden, ` j
· totdat een der edelste leden der vrijmetselarij, de toen-
malige kroonprins van het Duitsche Rijk, later Keizer J
J ;i. _ _ Friedrich Ill zich overtuigd had, dat hete einddoel van v »
beide bonden,van de vrijmetselaars en van de Odd-fellows, 5
Q eigenlijk hetzelfde is, al wordt dit ooklangs verschillende
jg wegen gezocht. Het gevolg hiervan was het onderstaande S
‘ ' besluit van de groot-loge der vrijmetselaars van den 24en j
5 ~ Mei 1874. ‘ i t
.. ,,Daar de Odd-fellow-orde door de regeering van den
‘ ­_ staat niet als een geheim genootschap wordt beschouwd, ]
en‘ook, voor zoover bekend is, alleen edele doeleinden I]
' · najaagt, hebben de loges zich in ’t vervolg niet vijandig 4
. ‘ tegenover deze te gedragen en niemand die daartoe be- _
. hoort, wanneer deze zich bij hen wil aansluiten om die
j reden af te wijzen. Evenmin mag men een broeder ver-
‘ ­ bieden zich bij hen aan te sluiten. Verbintenissen jegens j
hen,vanwegedeloge,hebben echterin geen gevalplaats."2) j
i ‘ . Met deze laatste bepaling verwerpt de vrijmetselarij ,
. beslist - dit zij terloops opgemerkt- een samensmelting -i
of ineensmelting der loges, en dat om redenen, die iedere . I
Odd­fellow kent. De vrijmetselarij is steeds exclusief
_ geweest en zal dit, volgens hare grondstellingen, wel altijd
blijven: zij wil alleen broeders hebben die zoowel j
. ‘ _j
l

M-, .... ..,........,,...-_...,_.. _... ....-«....,.- .... . .... ,- ....__ .. .... . .... . ,,... t