HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 799.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

.»g-wi ` S E ‘ · · ‘" Q .. ·’ q· if';
·f J - `
. j 24 . r j
Ir K, '
ij" gekenschetst door de volgende woorden van WILDNEY ‘) " W S
j "j< Z? ,,De constitutie van onzen bondsstaat (dsw. z. de Ver- ·`
{ eenigde Staten van Noord­Amerika) opgesteld door de 4
j ‘ . wijsheid der leiders van de revolutie, waarin .24 raderen ­
Q jï zich in één rad bewegen,24 Staten in één Staat, 24 hoogste V
machten in één hooger macht, met elkander in harmo-
t` nische overeenstemming werkzaam zijn, hare symetrische
j T. f schoonheid en haar practische werking heeft dejdank-
` ; · ' baarheid van onze landslieden en de goedkeuring van de
· · ` geheele wereld verworven. Naar dit systeem werd de J ;r. _
j ` j A leiding van het Odd-fellow-dom ingericht, waardoor de
r orde vooruitging, hare belangen bevorderd en haar was- Q
r dom verzekerd is.
QC Jy ` Het fondament van deze bonds­samenstelling vormen ‘ '
de onderloges, in den regel kortweg ,,loges" genoemd. j
Zij zijn, zooals ANDREAS zich uitdrukt, de eigenlijke .
jj ik ,,kweekplaatsen der orde," d. w. z. dat in haar in de eerste ` ­_
plaats de practische arbeid voltrokken wordt, evenzeer
jj; Ni é S in een materieel als in een moreel opzicht.
J. jjj Volgens een bepaling der Groot-loge kan iedereen .
j · j j worden toegelaten«d1e in 3 opzichten in goede omstan- .
ë " , digheden is ,,d. w. z. iedereen die in het bezit van zijn j
ij j burgerrecht is, zijn burgerplichten altijd heeft vervuld, ‘
daar het opnemings-comité in dit opzicht onderzocht en
§ gif aanbevolen is en - last not least-hoogstwaarschijnlijk S ‘
· in staat is zoowel in een geldelijk als in een geestelijk
jj { ­ opzicht aan de eischen der orde te kunnen voldoen.
j Q Daar de orde in de eerste plaats rekening houdt met de
zedelijke hoedanighedenvan hare leden,ishet opnemings- _
, A comité gerechtigd, onder bizondere omstandigheden, de
. l fl ‘
nl = ‘
iï ïï ? ‘ e
jg T jj '
á E ea I
" j . j .
· er ..-,,,A; r. ··_. r.,;;.,>ï;,; lf; M