HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 662.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

-.«.. .· ttï Sir.; .e is . ~~ . . F . .· ·· · ,
li
la

l l
§
V?
t jl
Q 4. SAMENSTELLING EN REGELING DER ORDE. g
Zooals reeds uitde geschiedenisvande Odd-fellow-orde i_
E blijkt, is deze geen geheime bond, maar een vereeniging
tot wederkeerige maatschappelijke ondersteuning en
zedelijke ontwikkeling harer leden. Noch de samenstelling,
noch de regeling daarvan, noch het doel, noch de middelen t
l en de weg daartoe zijn daarom geheimen, veeleer slechts
geheim gehouden, zooals de boven vermelde beschikking ,j
jj cler Pruisische regeering het duidelijk uitdrukt ,,zekere ,
, ordensplechtigheden die volkomen onschuldig zijn." De
j geheimhouding van dit gedeelte der regeling is echter
. niet willekeurig, niet alleen ontstaan uit den lust naar
j geheimzinnigheden, maar veeleer bepaald genoodzaakt
Z door de omstandigheden. De Odd-iellow­orde heeft n.l.
x ook treurige ervaringen opgedaan met ,,slechte broeders"
landloopers, die toevallig in het bezit der teekenen,
j begroetingen en parolen gekomen, trachtten zich de
regeling naar hun eigen belangen ten nutte te maken,
j meestal wel iswaar zonder, maar somtijds ookmet gunstig
" gevolg. De geheimhouding van het telkens afwisselende
parool enz. is daarom gebiedend noodig in het belang j
t der orde zelve. jj
j De samenstelling der orde wordt het duidelijkst
l

.
Aàl; ` ` E., .;..4-,rf?‘*°;""""’;‘§·­~?r7*’$f"i?*““"··­-r»·­«?*···‘j­*¥f·•f·­·•-~C~-w­··¤~·««»‘¤~···~­»g=»»­·­­­­....»..-.,.,­·.·«­·<»~«··­­,.»­i··.=¤­«.~..·.·~.··‘«».ï­.».;.§;«·¢,,,­,«,ç·:»­f­­.~»«,­­,¢­«.,,«~..’­­;·'_,_i