HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 759.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

i il
19
·· een broeder vóór of na hem deed, Doordat dit grondbe- ,l
ginsel werd erkend en doorgevoerd, heeft de ,,Onafhan­
kelijke orde of Odd-fellows" een vlucht genomen en een E
uitbreiding gekregen, die bepaald zonder weerga is in de
geschiedenis van dergelijke vereenigingen, en alleen in de
geschiedenisvan godsdienstige orden en sekten pendanten
A vindt, een bewijs ,,dat dit grondbeginsel eene kracht
_; bevat", die met de macht en het geweld van een gods- jl
dienstig dogma op de menschen vermag in te werken en
hen, boven den kring van zijn alledaagsche belangen ver-
heven, weet te bezielen voor den dienst van het goede en j
ware.
Voor een nauwkeurige vermelding van de lotgevallen 1 {
I, van de orde in Amerika is het hier noch de plaats noch ,
de gelegenheid. lk stel mij tevreden met hier een uittrek- , j
sel te geven van een bericht van BR1DoE1.1J zooals ik ,
dat in RoTHENBURo vind. 3) j
,,Gedurende de eerste tien jaar van haar bestaan, maakte ä
de orde slechts geringe vorderingen. Van 1829-1862 heeft
zij echter 426-963 leden door inwijding als ’t ware in haar
kudde verzameld. Het inkomen der orde, uit de weke- Q
lijksche bijdragen der leden van 6-12 cent bestaande, ;
heeft in dien tijd 20368057 dollar bedragen. Van deze
ontvangst heeft de orde (na aftrek van 5092000 dollar r
voor gewone uitgaven) 8804000 dollar gebruikt voor
zieken te ondersteunen, voor begrafenissen en voor ver-
zorgingvan weezen, zoodat er voor deze doeleinden een
overschot van 6472 000 ter beschikking blijft. De, op deze ;
wijze gebruikte gelden, hebben 558068 leden en 37567 g .
hulpeloos achter gebleven gezinnen geholpen. En dat ;
E

g f gr ..o. . . L .; r - rdslg., . ­ z ...t