HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 785.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

.S‘ t 1 ,
. ` 18
l_ gj, ·
j ` mislukte pogingen,voor’t eerst naar Amerika overgebracht
j j[ door THoMAs WILDNEY een smid, die den 15den]an. 1782 "
j` te Londen geboren werd en reeds op 17 jarigen leeftijd
in de loge werd opgenomen, in ’tjaar 1817 naarBaltimore
‘ {J verhuisde, daar al de ellende van een gele koortsepidemie
medemaakte en zich daardoor genoodzaakt gevoelde in
gemeenschap met vier andere broeders, den 26sten
' September 1819 de Washington­loge No. 1 als eerste A
Odd-fellow-loge op Amerikaansche bodem in ’t leven te .;
‘ roepen.2) WILDNEY (·j· 19 Oct. 1861) stelde zich echter
` niet te vreden met de orde der Odd-fellows gewoon over
te planten, maar hij trachtte tevens de geheele orde te
jj { veredelen, door er naast de materieele ook hooge ideale
g la · doeleinden aan te verbinden. Van hem is het, geheel in _
T `S F ¥ den zin van het andere Odd-fellowdom geformuleerde .
f gebod afkomstig ,,Wij bevelen de zieken te bezoeken, de
fly j bedrukten te helpen, de dooden te begraven en de weezen
op te voeden" -­­ maar tegelijkertijd vaardigde hij ook het
Fjj I V grondbeginsel uit: ,,Evenals het individu verplicht is zijn
geest en zijn lichaam gelijkmatig te verzorgen, moet ook
_j 4 ` het Odd­fellowdom de harmonische ontwikkeling van den
T.? j menschelijken geest evenzeer als de gezonde ontwikkeling
van het menschelijk lichaam in gelijke mate zien te be-
Q ‘ Y werken. WILDNEY wilde en predikte in korte woorden,
jg ` j de systematische verzorging van den geheelen mensch
‘ ­· E en drong niet maar alleen op wederzijdsche materieele,
i maar met evenveel nadruk ook op wederzijdsche moreele
3 ` ondersteuning aan en heeft door dit grondbeginsel op te
werpen en zijn onvermoeide prediking en verklaring
{ ‘ j daarvan meer voor de Odd­fellow-orde gedaan dan ooit
*
äïï
E
ij > "
( l
--.~. ‘ c .._.,.... te ._.. W te * ‘- j,_,,, `ïie