HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 816.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

a
3 _ - 17 . ij
­ doel en de werkzaamheden, zonder daarom het practische _'
werken op zijde te zetten en die juist daardoor binnen
­ · enkele jaren de oude ,,Vereenigde Orden," geheel over- I
vleugelde. Deze snelle en verrassende wasdom van de
­ Manchester Unity - aldus noemde en noemt men de j
­ j reform-vereeniging, in tegenstelling met de oude orden .
en hunne vertakkingen, - leidde, echter ten gevolge van
, A hun gebrekkige en onbeholpen organisatie al spoedig tot ‘
. · ongeregeldheden, en ofschoon men deze in 1825 door het ij
_ instellen van een vast comitee trachtte te verhelpen, kwam
‘ het in Engeland toch voortdurend totnieuwevertakkingen, ,
, · ` die tot de ,,Onafhankelijke orde_der Odd-fellows" nauwe- A ä
. ` lijks meer in eenig verband staan. Zoo heeft men tegen-
U ‘ ä ‘woordig in Groot-Brittannie, behalve de Grand United .§
1 _ Order en de Manchester Unity, de beide oudste en voor- |
naamste Odd-fellows vereenigingen, nog een lmproved
` . · Order of Odd-fellows, een Ancient lmpereal Order, een ‘ j
. · ` Norfolk-Order, verder eene Lords-Union, dan de Stafford-
' , Odd-fellows, de Envolled Odd-fellows, de British United I
, Odd-fellows enz., enz., die wel is waar allen de zinspreuk ii
. ,,vriendschap, liefde en waarheid" op hun banieren dragen,
I _ maar overigens doorloopend hun eigen weg gaan en meer i
' · de gezelligheid bevorderen en wederkeerige ondersteuning
` uitoefenendoor ziektefondsen en uitkeeringen bij over-
. lijden dan door de moreele en geestelijke idealen der
. ‘ orde. ‘) De ideale zijde van het Odd·fellow-dom heeft °
U veeleer eerst haar uitgebreidste ontwikkeling en ver-
spreiding in het, als door en door materialistische, be-
ruchtte Noord-Amerika geworden. « O M
De Odd-fellow-orde werd, afgezien van eenige vroeg ere `_
. · 2
géf iT' ` 1;..- .... . r-a._,,.e,t,H,,_,,_,,____ ;;,,,_,;_;F,xr__ : E ' _ gg _ _