HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 791.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

l ' ` , .
ie 1 · ‘
, Het lag eigenlijk in de natuur der zaak, want bij de beperkte
middelen der afzonderlijke loges -­ voor de oprichting · ‘
4 der wekelijksche (later drie-maandelijksche bijdragen) ·
' schijnt ieder lid, benevens iedere gast bij het bezoeken ’ "
der loge slechts 1 pennij betaald te hebben ­- viel er
j niet aan te denken een vergaderingslokaal aan te schaffen, ‘
. daarom kwamen de broeders meestal in een koffiehuis '
bij elkaar, waar natuurlijk het bier en de tabakspijp een
rol speelden en dientengevolge de vergaderingen somtijds » ·
. in bepaalde ,,convivialiteiten" (drinkgelagen) moesten ‘
j ` ontaarden en ook ontaardden - geen wonder wanneer , ·
men de geheele levenswijze der achttiende eeuw in aan- « _
J ` merking neemt, toen het in Engeland, zelfs in de hoogste · ‘
_ ' ( kringen, als een eer werd beschouwd een six-bottleman 1 ‘ä
_ te zijn, d. w. z. iemand die in staat was om gedurende ` 1
· _Q _­<’ eene vergadering zes flesschen portwijn uit te drinken. ~
§» `Maar deze ,,convivialiteiten" brachten onbetwistbaar de _
. orde in gevaar, niet alleen om het goede doel uit het oog. * '_
jj te verliezen, maar ook om bij het publiek in een slechten ‘ _ k
jv naam te komen. »
O In ieder geval was het, de ideale beweegredenen ter
,.j_ zijde gesteld, dit gevaar, dat de leden van de in 1809 te , ‘
Manchester gestichte overwinningsloge bewoog, aan te j
( dringen op afschaffing van drinken en rooken gedurende ` .
C j · de vergaderingen en eindelijk, daar hun voorstel geen
ingang vond, zich in 1813 van de ,,Vereenigde Orden" af f g
, vl ‘ te scheiden en de ,,lndependent Order of the Odd-fellows" ‘ ’
! ‘ (1.0. O.F.) de ,,Onafhankelijke Orde der Odd fellows" te
, Q stichten, dieintegenstellingmetdeVereenigingte Londen, K
ej ‘ in de eerste plaats sterk den nadruk legde op het ideale
ë ï ‘ . . i . ‘
t * .
` ` ,.__,~, _A.._..,,.,,., W ,_ ._;__..___,`h_,_,_;;;_*____;;,,_,,. (Y