HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 825.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

1 ij
_ alleen in de analogie van den oorsprong dervrijmetselarij ·
i L werd uitgevonden. Volgens mijne meening wijzen ook jj
Q _ nog twee andere feiten daarop. Ten eerste namelijk be-
3 wijst de afscheiding van de ,,Onafhankelijke orden der jj
· ” Odd­fellows" (van de oude oorspronkelijke orden), dat jl
i deze laatste inderdaad meer een uitspannings- dan een
hulpbetoonvereeniging was en ten tweede vind ik bij de M
j in Duitschland en Oostenrijkalom verspreide ,,Schlaroffia" gi
een opvallend voorbeeld voor een dergelijke verandering, jl
als de Odd-fellow-orde mijninziens, sederthare oprichting gj
t heeft ondergaan. De ,,Schlaroffia" was oorspronkelijk ook
· niets dan een lokale vereeniging om gezelligheid aan te i
j kweeken en haar rituaal had ook geen ernstigen inhoud. j
Deze ernstiger inhoud werd eerst in het verloop der jaren ,. ;
`jnrj in het ceremonieel ingelascht en eerst van dit tijdstip af, ‘ Q,
{W i dus pas nadat de afzonderlijke ceremoniën tot een sym­ ‘
bolische uitdrukking van hoogere grondstellingen waren _
geworden, ontwikkelde de ,,Schlaroffia" respectievelijk
{ haar principes, haar aanwervende kracht. In dit geval j
r past de naam ook niet meer voor de zaak, maar niettemin
heeft men dien behouden en zoo zal het bij de Odd-fellows `
~ eveneens zijn gegaan. jongere krachten gaven aan ’t je
j geheel een wezenlijk hoogeren grondslag, een geestelijk- 5
zedelijken grondslag onder den naam ,,Odd Fellows",
,,Zonderlinge kameraden" maar behielden zich voor, het j -_
ä woord des dichters bewaarheidend: Name ist Schall und
j. Rauch". Zooals reeds vermeld is, verzet ik mij met het er
hierboven aangevoerde tegen de in Duischland gebruike- i
lijke opvatting van den oorsprong der orde en van de
­ beteekenis van haar naam. ANDREAS zou de Odd-fellows
E . ' J
i ·
{ .
j .
~ . ·Y ie
i ._