HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 751.24 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

_ j i ;. 4 _ . . - M .»· l .,«., .1;,_«,A e,i.i.;.,,.,ïïïi'ï"lïti `
· E
j
,? 10 E
gewagen van een huwelijksplechtigheid, die den 3lsten J
januari 1872 in den tempel der Mt. Ida-loge No. 73 van { ~
j Indiana plaats greep.Rechtsz?reeks onder de zaal der loge, l
J, in de woning van Br. Reed zou namelük een huwelüks-
plechtigheid plaats hebben. De leden van de loge besloten Q
de betrokken personen uit te noodigen de plechtigheid
in den tempel te doen plaats grijpen. De uitnoodiging werd ‘
` aangenomen, de loge gesloten, maar de ambtenaars bleven g
. op hun stoelen zitten. Het bruidspaar, de bruiloftsgasten 3
enz., zooals hier boven gezegd is. j
Zooals men ziet, betreft dit alleen een eenvoudige, voor 2
het bruidspaar vereerende, verwisseling van lokaal, wat · .¥
de heer HILDEBRAND GERBER den Odd­lellows voor een l
misdaad schijnt aan te rekenen. Ik neem gaarne aan, dat j
de,in Amerika veelal gebruikelijke, vorm van de huwelijks- L
voltrekking voor den heer HILDEBRANB GERBER werkelijk
een terraincognita, een Boheemsch dorp is - want anders Li?
zou ik hem, met betrekking tot zijn citaat, van een laag-
heid moeten beschuldigen, waaraan wij zonder twijfel
sedert het verschijnen van ,,De geschiedenis van het
Duitsche Volk" van joi-1ANNEs jANssEN zoo tamelijk , j
gewoon zijn, maar daarom geen haar betrouwbaarderis dan .
vroeger. Een voorzichtig en nauwgezet auteur zou de Q
opmerking, dat de huwelijksplechtigheid in de ,,woning '
van Br. REED" voltrokken zou worden, zeker tot nadenken ’
hebben gestemd en hem bewaard hebben van zulk een ·
grove verdraaiïng en misvorming der waarheid. _l
Om hetnog eens te herhalen: onder de gegeven omstan-
digheden wenschiknietmetden heer HILDEBRAND GERBER
in het strijdperk te treden, voor dat hij zich verwaardigt, I
;i E
ft r
ii
il i
ij
iä «
gi i . , . · . a _. ,- ,.... .,.;z._ ;- ·`