HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 766.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

.' ....ä ill;. _`',V ll§ïïï'T`I . A. ` i . . i,". «`, Q]. [ ,,q" `_", LQ X `"
, . Y i`
. ïi
` ’I
. Q g ty
· .· ‘ evenveel als zijn geloof en ­- nota bene - mijn weten- -
schap evenveel als zijne wetenschap! ‘
, t Om deze reden bespaar ik mijzelve dus het vruchtelooze il
‘ i werk om de uiteenzettingen van HILDEBRAND GERBER in
l » . bizonderheden te beantwoorden. Het zou verloren moeite jl
· 8 zijn, daar hij onbewezen en onbewijsbare stellingen voor
« ; grondthesissen aanziet en dienovereenkomstig voor be- g
wezen houdt, terwijl zulke gezegden voor mij niets minder . ij
‘ ` dan overtuigend zijn. Toch kan en wil ik niet nalaten, ­_ J,
­ ‘ - ­althans zijn wijze van bewijslevering aan een voorbeeld
z te toetsen. Op blz. 59 van zijn brochure zegt de heer { l
‘ r HMJEBRAND GERBER: ` H V {
, ,,,Wij willen nog even opmerken, dat in de Old-fellow-
` Orde bij gelegenheid ook godsdienstige plechtigheden A
« plaats grijpen. In den tempel der Mt. Ida­loge No. 73 van T
· g Indiana veroorloofde zich b.v. een grootmeester van de
" Old-fellow­orde eens een huwelijk in te zegenen. ANDREAS l`
· ‘ a. a. O. blz. Q2 schrijft daarover: i _·¥
. ,,H·et bruidspaar en de bruiloftsgasten kwamen binnen j
~ ' te en de eersten plaatsten zich voor den stoel van den groot-
ïv meester, die de plechtigheid van de huwelijksvoltrekking · *
° leidde, en het heilig verband inzegende. De geimprovi­ Q ._
seerde feestelijkheid eindigde met een gemeenschappelijk
gezang van de aanwezige broeders en zusters van den
` Rebecca-graad." if
" Het citaat is letterlijk juist - maarhet is nietvolledig!
T ,_ ` ANDREAS (Van de orde der Old-fellows, Leipzig 1882, blz.
, l 91) vertelt:
,,Wanneerhetveroorloofd is, een curiositeitin de kroniek _ ‘
‘ der orde en der loges hier in te vlechten, willen wij~

i ii