HomeWat zijn Odd-Fellow-Broeders en wat willen zij?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 812.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 28.88 MB

X j » · · t · j« _, ` FTP S . ,, ·. (..w ä ,l:,,;,,,, `',‘ Qïgïïii
j 8 .
geacht in zijne brochure ,,Der Odd-Fellow-orden" (Berlijn · .­
`1896) te trachten een dergelijk bewijs naar het decreet
van 20 Augustus 1894 later te leveren. Zijn betoog in bi- . t
zonderheden na te gaan, is feitelijk niet noodig, want hij ‘ i
.» bewijst over ’t geheel alleen, wat iedereen bovendien reeds i ·
weet, namelijk dat het Odd­fellow-dom het grondbeginsel ·
V- van menschlievendheid d.w.z. het aan den dag leggen t ;
van liefde tot den naaste evenzeer in een materieel als in
j ii s een moreel opzicht, zonder twijfel boven het dogma stelt ‘
- zonder zich echter vüandigte toonen tegenoverhetdogma · ‘ e
V en de kerknzoover zz] met dit grondbeginsel in overeen- -
` stemming zzjn. De heer HILDEBRAND acht dit standpunt `
gl verwerpelijk ­- van zijn standpunt uit - en gevoelt zich
E], daarom geroepen om ,,deze dwaalbegrippen, uit liefde en `
Q _ in liefde naar degenen die dwalen, krachtig te bestrijd·en"
Q N · (Blz.63).Maar hij verzuimthelaas hetallernoodzakelijkste, · p
` namelijk in de eerste plaats het bewijs aan te voeren voor
de juistheid van zijn eigen standpunt. Wil hij wellicht zijn ·
geloof en zijn overtuiging in plaats van bewijzen aan- j
voeren ? Dan moet ik hem voorhouden dat ik een ander ~
geloof en een andere overtuiging heb, en daar de ,,Con­ j
gregatie van het Heilige Officie" over geen wereldlijke °
middelen meer heeft te beschikken - anders zou ik,
benevens ongeveer2 millioen Odd-fellows,à la GIORDANO
je i BRUN0 verbrand worden - zal de heer‘H1LDEBRAND `
F GERBER nog naar andere, naar redelijke middelen moeten `
omzien om zijne overtuiging te rechtvaardigen en mijne _, _
overtuiging omver te werpen. Of hij dat wil en kan, is j
` zijne zaak, maar in ieder geval geldt, tothij iets dergelijks
jj doet, mijne overtuiging evenzeer als de zijne, mijn geloof ‘
, ’ , ,
. ir, r e j J