HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 709.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

DE oNTw11<1<EL1NG D. DENKBEELDEN OP soc. Gamer) 7
had het Nationaal Arbeiders-Secretariaat, het zoogenaamde
N. A. S., sinds 1893, verschillende vakbonden in een centrale
vereenigd, maar e-erst omstreeks 1910 beginnen de centrales van
arbeiders zoo machtig te worden,`da=t zij in staat zijn niet alleen
tegenover de werkgevers maar ook in de politiek rechtstreeks
hun invloed te doen gelden.
De snelle toeneming van het aantal georganiseerde arbeiders
sinds 1910 blijkt uit de volgende tabel:
Jaan vakveêgäfäingen Gïäägfägffjk
. 1896 (naar schatting) 30.000
1910 3187 185.075
1914 4265 265.985
_ 1918 5692 420.522
1920 8728 683.468
1922 9137 640.044
Die vakvereenigingen hebben zich tot een 5 tal centrales
vereenigd, die omstreeks 1910 niet veel meer dan ruim 40 pct.,
doch thans omstreeks 80 pct. van de georganiseerden omvatten.
Op 1 januari 1923 was het ledental van die 5 centrales als volgt
verdeeld:
N. V. V. (socialistisch) 201.045
R. K. V. (Roomsch-Katholiek) 122.558
C. N. V. (Pro·testantsch-Christ.) 62.541
A. N. V. (neutraal) 45.759
N. A. S. (syndicali·stisch) 21.758
_ totaal 453.661
Uit deze cijfers kan men afleiden, dat sinds 1920 het aantal
le-den der centrales met bijna 20 pct. is afgenomen. De stijging
van het aantal leden in den oorlogstijd en onm.iddellijk daarna
is zeker voor een deel te danken aan de omstandigheid, dat de
werkloos·heidsuitkeeringen door tusschenkomst van -de werkloos~
heidskassen ­der vakvereenigingen werden verstrekt. In de daling
sinds 1920 kan men den invloed van de malaise, waardoor het
voor de vakvereenigingen niet mogelijk was in den loonstrijd
succes te behalen en waarin de betaling van de contributie aan
de leden natuurlijk extra-zwaar was, bespeuren.