HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 808.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ëwá
gignäg 51% ?’lIi;ïi"E'- F;
. _ _W g _ _ _“, ïïE ,Yï‘ A. » , .A­ -«!« { ­l»~-
Q 1 K r......~ ·
ly « M
l £·» »
l iräwï, V ‘;~ #~‘> jj
j ». ,2.5 ïïïiïêïïï lf';ï?"T!LT
l
j DE ONTWIKKELING DER DENKBEELDEN
OP SOCIAAL GEBIED.
(1898-1923).
W Het ministerie, dat op het tijdstip van de troonbestijging van
Koningin Wilhelinina de leiding van ’s lands zaken in handen
had, was bij zijn optreden in 1897 door een lid van de Tweede
à Kamer, die bestemd was de leider te worden van de sterkste
i partij der toenmalige oppositie, Dr. Nolens, met warme instem-
ming begroet als het ministerie der sociale rechtvaardigheid. De
li regeering, die thans, 25 jaar later, aan het bewind is en die
steunt op geheel andere politieke partijen, heeft onder instem-
ming van vrijwel het geheele volk verklaard, dat de tijd rijp
is voor ingrijpende sociale hervormingen overeenkomstig den
- snellen polsslag van den tegenwoordigen tijd. En van elk van
de vijf ministeries, die in het daartusschen gelegen tijdperk
achter de regeeringstafel waren gezeten, kan worden getuigd,
dat- welke politieke overtuiging zijn le·den ook mochten zijn
toegedaan -- het sociale vraagstuk zijn bijzondere aandacht had.
Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat wie in 1923 de ge- `
. schiedenis van de jongste 25 jaren herdenkt, zou vergeten de
7 noodige aandacht te schenken aan de pogingen in dat tijdperk
‘ . aangewend tot oplossing van het sociale vraagstuk. Toen in
1898 het bekende gedenkboek van het Nieuws van den Dag
verscheen, gewijd aan de geschiedenis van een halve eeuw,
‘ achtte Domela Nieuwenhuis zich geroepen afzonderlijk ,,een
vergeten hoofdstuk: Blanke Slaven" te publiceeren. Ons geheele
*) Deze brochure is een overdruk van een artikel iii het Maandblad
,,De Opb0uw" van Aug.-Sept. 1923, welk art. tevens in meer beknop-
ten vorm werd opgenomen in het Officieele Geclenkboek 1898-1923 onder
leiding van prof. Brugmans uitgegeven door van Holkema en Warendorff
te Amsterdam.