HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 931.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

2;* « '< ;q§‘i_;j--«:· -­· -E--Z
ë
V 22 oe oeisouw
. stelling bestond voor het denkbeeld, de geheele uitvoering van j
de verzekering rechtstreeks in handen te geven aan de orga- j
nisaties van werkgevers en werknemers. Die gedachte werd uit-
gewerkt in een proeve van een wetsontwerp, die sedert, zonder
officieel gepubliceerd te zijn, onder den naam van Proeve Pos-
thuma-Kupers, groote bekendhei·d heeft verworven.
j Wat is het kenmerk­ende van deze Proeve? Men heeft daarvan
t op den voorgrond gesteld de bepalingen, die inhouden, dat het
ziekengeld in plaats van, zooals in de wet-Talma, 70 pct. van
" het loon, zal worden gebracht op 80 pct. van het loon en dat
j de premie niet zooals in de wet-Talma voor de helft op den
j arbeider verhaald kan worden, maar geheel door den ondernemer .
Y moet worden opgebracht. In die voorschriften moet echter het
i kenm­erkende van de Proeve niet worden gezocht, omdat deze ,
bepalingen z·o·nder het stelsel van de wet te wijzigen ook in de .
wet-Talma zouden kunnen worden overgenomen. 0
Het kenmerk·ende van de Proeve bestaat daarin, dat de geheele
uitvoering van de verzekering rechtstreeks wordt toevertrouwd .
aan de organisaties van werkgevers en werknemers, terwijl de
bemoeienis van den staat zich tot het stellen van algemeene
regelen en tot het toezicht op de uitvoering bepaalt. Dat brengt
mede, dat de verzekering, in overeenstemming met de bestaande
organisaties van werkgevers en werknemers, bedrijfsgewijze -
en niet zooals in de wet-Talma distr.ictsgewijze -­ wordt geor-
ganiseerd. Overeenkomstig den opzet, de uitvoering zooveel
mogelijk door de belanghebbenden te doen geschieden, wordt
[ ook de ·beslissing in de geschillen niet opgedragen aan den amb-
telijken rechter, maar aan commissies van scheidslieden, be-
staande uit werkgevers en werknemers. En ten einde de gedach-
te consequent door te voeren, dat overheidsorganen zooveel mo-
gelijk overbodig moeten worden gemaakt, wordt ook het ·beheer
van het verzekeringsfonds der niet georganiseerde werkgevers
opgedragen aan vertegenwoordigers der georganiseerde werk- `
gevers en werknemers.
Het is alleszins begrijpelijk, dat deze Proeve om haar inhoud
en om de wijze, waarop zij tot stand is gekomen, groote sensatie
heeft gemaakt. Hier vereenigen zich broederlijk vertegenwoordi-
gers van werkgevers en werknemers en bieden aan de regeering