HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 850.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

` . DE ONTWIKKELING D. DENKBEELDEN OP soc. oE.Bn·;i> 21
i zekeringswetten, die te danken zijn aan de onvolprezen toewij-
ding van Minister Talma.
ln het stelsel van die wetten wordt de uitvoering van de ver-
zekering .in de eerste plaats opgedragen aan de Raden van
Arbeid, die ook met de uitvoering van ­de lnvaliditeits- en Ouder-
domsverzekering belast zijn en die binnenkort een deel van de
" taak van de Rijksverzekeringsbank voor wat betreft de ongeval-
lenverzekering zullen overnemen. Tevens is, dank zij een bij de
behandeling in de Tweede Kamer aangen-omen amendement-de
Visser, de mogelijkheid geopend een deel van de uitvoering van
de Z.iekteverzekering onder toezicht van de Raden van Arbeid
j aan erkende door arbeiders beheerde ziekenkassen toe te ver-
trouwen. `
Men doet aan den gedachtengang van Minister Talma groot
onrecht, wanneer men, zooals herhaaldelijk pleegt te geschieden,
het voorstelt, of Talma’s ideaal was een uitvoering uitsluitend
door staatsorganen. T·egen het verwijt, dat hij staatssocialisme
in zijn wetsontwerpen belichaamde, heeft Talma zich herhaalde-
lijk met nadruk verzet. Nog sterker bewijs voor ’s Ministers be-
doeling dan zijn eigen verklaring, is zijn poging om door middel
van de Raden van Arbeid aan de belanghebbenden een aandeel
toe te kennen in de organisatie van de verzekering. juist het
kenmerkende van die Raden is, dat zij zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onder leiding
van een ambtelijken voorzitter. En het doet niet af aan de goede
bedoeling van Talma, dat de publieke opinie in die Raden van
Arbeid in de eerste plaats ambtelijke organen blijft zien.
Toen nu Minister Aalberse zich opmaakte, overeenkomstig de
door de regeering bij haar optreden gedane belofte, de Ziekte-
wet-Talma in te voeren, rees daartegen in den Hoogen Raad
van Arbeid bedenking, juist van de zijde van de belanghebben-
den.
Aanvankelijk kwam dat verzet tot uiting in een pog.ing om de
mogelijkheid te openen, dat, naast de door de arbeiders be- `
heerde kassen ook de reeds op beperkte schaal bestaande zoo-
genaamde werkgeverskassen erkend zouden kunnen worden. Het
_ bleek bij ­de discussie over dat onderwerp, dat er onder de ver-
; tegenwoordigers van werkgevers en werknemers groote belang-