HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 893.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

l
20 DE OPBOUW
. bestaande uit evenveel werkgevers als werknemers, worden op- j
gedragen.
Dat stelsel heeft uitnemend voldaan. Ook de arbeiders hebben
over de werking hun tevredenheid betuigd. ln verschillend opzicht
hebben zelfs de reeders vrijwillig aanvullende regelingen ge-
troffen om voorzieningen te treffen tegen gevaren, waartegen zij
ä niet verplicht zijn hun schepelingen te verzekeren. r
Stellig heeft deze ervaring grooten invloed geoefend op het
i stelsel, dat is toegepast in de Landbouwongevallenwet 1922,
welke dezer dagen in werking treedt. Tevens had men in het
' bedrijf rekening te houden met de regelingen, welke het particu-
lier initiatief, in afwachting van de wettelijke regeling, had getrof- .
3 fen. De Landbouw-ongevallenwet draagt daarvan duidelijk de
sporen. De uitvoering van de verzekering wordt daarin opge-
dragen aan, zooveel mogelijk als gelijkgerechtigden naast elkaar
ä georganiseerde, rijksorganen en particuliere organen. Niet alleen
het zelf dragen van de risico wordt aan de werkgevers, die daar-
voor in aanmerking wenschen te komen, gegund. Ook de geheele
uitvoering van de verzekering, tot zelfs de beslissing in de
;; geschillen, wordt aan de belanghebbenden overgelaten. Alleen de
beslissing in hoogste instantie wordt, ten einde eenheid te bren-
gen in de rechtspraak betreffende de beide stelsels van verzeke-
jj ­ ring, aan een overheidsorgaan, den Centralen Raad van Beroep,
opgedragen. Men heeft voor de uitvoering van de verzekering.
door de belanghebbenden zelf, den uit een juridisch oogpunt
eenigszins verwonderlijken vorm gekozen van een vereeniging
van werkgevers, die wordt bestuurd door een bestuur, voor de
helft bestaande uit leden en voor de helft uit arbeid-ers. Er is
echter geen enkele reden, waarom dat stelsel in de practijk niet
zal blijken te voldoen.
Zickieverzckcring. f Het is noodig zich de geschetste ont-
. wikkeling van de wettelijke ongevallenverzekering duidelijk voor
oogen te stellen, wil men de beteekenis van den strijd begrijpen,
die in de laatste jaren is gevoerd over het beste stelsel van
ziekteverzekering.
Sinds 1913 staat in ons staatsblad een nog niet ingevoerde
Ziektewet, welke deel uitmaakt van het complex van sociale ver-