HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 860.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

` DE ONTWIKKELING D. D1ïN1<BEELDEN OP soc. oE.B1ED 19
juist gebleken. Een daartoe ingestelde commissie, die in 1917
j rapport heeft uitgebracht, en waarin ook het lid van de Tweede
. Kamer Duys zitting had, die herhaaldelijk de kwade gevolgen
van de risico-o·verdracht in het licht had gesteld, kwam een-
stemmig tot de conclusie, dat van de beweerde slechte gevolgen,
behalve het gevolg dat ik hierboven heb aangegeven en dat inder-
daad onvermijdelijk is, niets was gebleken; ja zelfs, dat voor de
goede werking van de geldende ongevallenverzekering de risico-
overdracht om haar gunstige gevolgen niet kan worden gemist.
Bij deze gunstige ervaring met de uitvoering van de sociale
wetgeving door de belanghebbenden zelf, kwam zich in den
oorlogstijd nog een tweede belangrijke ervaring voegen. In de
Ongevallenw·et 1901 heeft men uitdrukkelijk de zeevaart en den
landbouw buiten de wet gesloten, ten einde voor die bedrijven
speciale regelingen te treffen. Toen de oorlog uitbrak was daar-
aan nog geen gevolg gegeven. Wel waren verschillende wets-
ontwerpen betreffende deze aangelegenheid ingediend, maar met
de behandeling was men niet gereed gekomen, De oorlogsom-
standigheden hadden echter het risico aan de zeevaart verbonden
zoozeer vergroot, dat h­et noodzakelijk bleek in die leemte on-
verwijld te voorzien. Een gelukkig toeval gaf die taak in handen
aan Minister Posthuma, die zijn sporen op het gebied der verze-
kerings-coöperatie had verdiend. Het gevolg was een noodrege-
ling, die echter zoo goed voldaan heeft, dat men haar na afloop
van den oorlog, nog altijd als noodregeling, heeft bestendigd.
u En niet lang geleden heeft de regeering aan de Tweede Kamer
te kennen gegeven, dat zij voorloopig van een behandeling van
de reeds sedert Minister Talma aanhangige definitieve Zee-
ongevallenwet zou afzien, totdat de algeheele herziening van de
sociale verzekeringen, waartoe me°n wil overgaan, gereed zal zijn
gekomen.
Het kenmerken·de van de geldende Zee-ongevallenwet 1919 is,
dat zij, de uitvoering geheel en al in handen geeft aan de belang-
« hebbenden zelf. De wet beperkt er zich toe te bepalen, welke
. ondernemers verpïïcht zijn hun personeel te verzekeren. De admi-
1 nistratie geschiedt door vereen.igingen van ondernemers en de
1 beslissing in geschillen kan aan commissies van scheidslieden,
s