HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 849.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

l
ä DE oNTw11<1<EL1No D. DENKBEELDEN OP soc. GEBIED 17
E interpretatie van de oorspronkelijke bepalingen, die gehandhaafd
blijven, met minder omslag kunnen worden toegestaan. De wet-
M gever heeft echter zijn voorkeur willen uitspreken voor het denk-
beeld, dat door patroons en arbeiders getracht zal worden over-
eenstemming te bereiken omtrent het noodzakelijk geachte over-
werk, alvorens daarover de beslissing van de overheid in te
roepen. Gaandeweg was onder de oude bepalingen reeds gebrui-
kelijk geworden, dat de administratie, die omtrent overwerk
een beslissing had te nemen, zich door de belanghebben·den liet
· voorlichten. Het nieuwe voorschrift beoogt dat overleg te bevor-
deren en te sanctionneeren.
Ongevallenverzekering‘. - Duidelijker nog dan bij de geschie-
denis van de wettelijke bepalingen betreffende den arbeidsduur
komt de ontwikkeling der denkbeelden ten aanzien van de taak
der overheid tegenover sociale misstanden aan den dag bij de
· geschiedenis van de sociale verzekering.
Een wetsontwerp, dat in 1899 door de Tweede Kamer werd
aangenomen bevatte een regeling van de ongevallenverzekering,
waarbij de geheele uitvoering in handen werd gegeven van
staatsorganen. De premiën, die door de werkgevers betaald moes-
ten worden, en de uitkeeringen, d.ie aan de door een ongeval
getroffen arbeiders zouden worden toegekend, werden aan de
. hand van wettelijke bepalingen door de Rijksverzekeringsbank
vastgesteld en alle administratieve handelingen, die daartussehen
. moesten worden verricht, werden ook aan de Rijksverzekerings-
bank opgedragen. Alleen werden voor de beslissing in de uit de
v-erzekering rijzende geschillen nieuwe rechterlijke colleges inge-
steld, waarin vertegenwoordigers van patroons en arbeiders
zitting namen. In hoogste instantie kwam echter de beslissing
aan den Centralen Raad van Beroep, uitsluitend bestaande uit
juristen.
` Tegen dat stelsel van staatsexploitatie richtte aanstonds de
` kr.itiek haar pijlen. Niet zoozeer tegen het denkbeeld van een
verplichte ongevallenverzekering werd bezwaar gemaakt, als wel
tegen deze wijze van uitvoering. De voorzitter van de commissie
van rapporteurs uit de Tweede Kamer, Dr. A. Kuyper, had dat
stelsel genoemd on-Nederlandsch, socialistisch en bureaucratisch