HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 863.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

F `
. 14 DE oPBouw
N al
van de vorige eeuw hebben de parlementaire enquête van 1886
;· . en die van de staatscommissie van 1890 tal van misstanden aan
den dag gebracht. De algemeene commissie van 1890 en de com-
missie voor de sociale verzekering van 1893 hebben in groote
j trekken de plannen aangegeven, die de wetgever zou hebben uit
_ te werken. In de vijf en twintigjarige periode, die wij thans her- ll
denken, konden de rijpe vruchten van al die onderzoekingen
worden geplukt. 1
Voor wat betreft den arbeidsduur had de eerste arbeidswet jj
van 1889 alleen regelen getroffen voor jeugdige personen en
vrouwen. De belangrijke herziening van die wet in 1911, die
` door Minister Talma werd tot stand gebracht, waagde zich even- l
min aan het stellen van grenzen voor den arbeidsduur van vol-
wassen mannen, maar beperkte den geoorloofden arbeidsduur
voor jeugdige personen en vrouwen tot 10 uur per dag en 58 uur
per week. De arbeidswet 1919, waaraan de naam van den eer-
sten M.inister van Arbeid Aalberse verbonden is, strekte haar
zorgen uit tot alle arbeiders in ondernemingen en =bracht de
normen voor den arbeidsduur aanvankelijk op 8 uur per dag en
45 uur per week en na de herziening in 1922 op 8% uur per
dag en 48 uur per week. Uit het volgende overzicht ·blijkt m-eer
in bijzonderheden, hoe de wettelijke bepalingen betreffende den
arbeidsduur zich gedurende de jongste 25 jaar hebben ontwik-
keld.
P ~ .
Overzicht van de wetrelüke bepalingen betrejïende den arbeidsduur.
jArbeidswet1889;Herziening 191l|Arbeidswet1919jHerziening 1922
lv Kinderarbeid ver- . . ·
jg boden beneden: j 12 jaar. j 13 jaar. j 14 jaar. j
ïëä . .
je leeftijdsgrens jeug­ j . j ­ j ­
dige personen: 16 jaar. 17 jaar. 18 jaar.
g‘ualï;n£)ä?1dä‘êldS' 1 11 uur. j 10 uur. { 8 uur. 81/2 uur.
ä1uaà{:“äLè?1Wïjl§<€:ldS` j 66 uur. , 58 uur. l 45 uur. j 48 uur.
grenen vëm dan l 5 v.m.-7 n.m. ` 6 v.m.-7 n.m. 7 v.m.-6 n.m.
_;:_ arbexdsdag . j i _
Eg _ vrouwenenjeug­vrouwenenjeug­ allen, dus ook volwassen
g€‘““d" ”°‘”‘ l<¤g€
ie. . . lfabrieken of werkplaatsen maar
. _ fabrieken of j fabrieken of ­ ’
geldende m' ` werkplaatsen. I werkplaatsen. ‘ ook b?;àääë1l;;1Og%rn_and€rE