HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 869.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

é¤
12 oe opizouw
,,da=t het afsluiten van contractueele overeenkomsten van werk-
,Jiedenvakvereenigingen met werkgeversvereenigingen niet is in
;' ,,het waarachtig klassebelang van het proletariaat en verklaart
,,zich op grond van haar revolutionair proletarisch klassestandt
,,punt in beginsel tegen alle contractueele overeenkomsten tus-
; ,,schen werkgevers en werknemersorganisaties;
,,van oordeel evenwel, dat de vak·beweging vóór alles een prac-
,,‘tische beweging is, welker organen rekening hebben te houden
,,·met de realiteit der maatschappelijke feiten en derhalve in haar
,,actie en strijd haar optreden aan deze feiten heeft te toetsen, _
,,waardoor zij in een bepaalde richting kan worden gedreven, ·
,,ongeacht haar principieel standpunt, ook met betrekking tot
,,de contractueele overeenkomst betreffende de arbeidsvoorwaar-
,,den;
,,verklaart, dat ook de onafhankelijke vakvereeniging op grond `
,,van de praktische feiten in het maatschappelijk gebeuren, als
,,wel meer in het bijzonder op het terrein der vakbeweging zelf,
,,doch oo·k ·tengevolge van de machtsverhoudingen in het bedrijf, ·
ja ,,tot de afsluiting van een collectieve arbeidsovereenkomst kan
,,behooren mede te werken."
Toen in 1907, na 17 jaren voorbereidenden arbeid, de wetge-
ver er in slaagde een omvangrijke regeling van het arbeidscon-
tract tot stand te brengen, welke regeling nog altijd van groote
waarde is, heeft men daarin slechts terloops één artikel gewijd
aan het collectieve arbeidscontract. Thans kan men constateeren,
dat ten aanzien van de gewichtigste punten, waarover de strijd
tusschen werkgevers en werknemers loopt - den arbei­dstijd,
h-et loon, de sociale verzekering'- de bepalingen van de wet op
het ar·beidscontract, voor zoover zij die punten al aanroert,
een groot deel van hun beteekenis hebben verloren. Voorzoover
men er in slaagt die materie te regelen, vindt men de r-egeling
in collectieve contracten. Voor de kennis van de thans geldende
arbeidsvoorwaarden zijn de collectieve contracten een belang-
rijke bron.
De taak van den wetgever in het algemeen. ­- Voor een schets
van de ontwikkeling van de denkbeelden, die in de sociale stroo-
mingen van deze 25 jaar aan den dag zijn gekomen, levert