HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 739.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

5
10 DE oeeouw
sociale misstanden. Zij vond telkenmale eerst haar werk, nadat
de wetgever haar op dien weg was voorgegaan.
Collectieve arl70idsc_0r2Iract0n. - De toenemende organisatie
_ van werkgevers en werknemers is de oorzaak geweest van de
Z. ontwikkeling op zeer uitgebreide schaal van het instituut, dat
het meest karakteristiek is voor de verhouding van ondernemers
en arbeiders in de periode, d.ie ik behandel: het collectieve ar-
beidscontract. De naam, dien men daaraan heeft gegeven, is
eenigszins misleidend, want het is geen arbeidscontract in de
technisch-juridische beteekenis van dat woord. Het is in de
practijk een in onderling overleg tusschen de organisaties van
werkgevers en werknemers getroffen regeling, welke de normen
aangeeft, waaraan de door de leden van ·beide soorten van
organisaties te sluiten arbeidscontracten zullen moeten voldoen.
Formeel zijn beide partijen bij het sluiten van een collectief
arbeidscontract gelijkgerechtigd. Naarmate de organisaties van
ar·beiders meer leden omvatten kunnen zij grooteren invloed `
doen gelden op den inhoud van de regeling. Ten slotte hangt
het natuurlijk van de economische omstandigheden af, welke van
beide partijen ten aanzien van de punten, waaromtrent oneenig-
heid bestaat, den doorslag geeft.
De uitbreiding, die het aantal collectieve arbeidscontracten in
den loop der laatste twintig jaren heeft ondergaan, blijkt uit de
volgende tabel: l
jaren. Overeen­ Aantal Werknemers.
komsten. ondernemingen.
te- 1904-1910 15 ­- ­
1911 87 1100 23000 "
*7 1913 178 # ­
1914 475 ­ -
1916 587 ­­ »­
1917 828 6700 83100
1918 932 7800 118400
1919 1055 - ­- ,
1920 981 22500 273600
1921 982 ­ # `
1922 713 20900 257600