HomeDe ontwikkeling der denkbeelden op sociaal gebied (1898-1923)Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 934.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ï;I5$L;·r`IàiLl.L:'ïl£là.ää--ïï..;ä­I>Lï;·‘T.2=.­>I­1.ï­.­­ï;­«»-·;­­J­:J­=-» "‘° ’’‘’ ’ " Y ’ ­-=­··-·­­--·_·? it
8 ' DE OPBOUW
zi
Organisatie der andernemers. - Tegenover deze organisaties
d-er arbei­ders hebben zich geleidelijk de organisaties der onder-
nemers ontwikkeld. Ook daar ziet men in de laatste jaren bij de
werkgevers in de nijverheid, ‘den landbouw en bij de midden-
standers een groepeering naar politieke overtuiging tot drie
groepen voor den dag komen: Katholieke werkgevers, Protes-
tantsch-Christelijke werkgevers en eenige centrales, die werkge-
äää vers van verschillende politieke en godsdienstige overtuiging
vereenigen. Waar ik het echter niet als mijn taak b-esch-ouw de
politieke tegenstellingen te schetsen - het schijnt mij trouwens
twijfelachtig, of iemand er in zou slagen die tegenstellingen op
zoo objectieve wijze weer te geven, dat hij de goedkeuring van
alle partijen zou verwerven ­- wil ik liever stilstaan bij een
andere splitsing van de organisaties der werkgevers, die mij in
de toekomst voor de ontwikkeling van heel wat grooter betee-
kenis lijkt te zullen zijn. Ik bedoel de groepeering van de cen-
trale werkgeversorganisaties in een moedervereeniging, welke
tot taak heeft haar invloed op de overheid en den wetgever te '
doen gelden en twee dochterorganisaties, waarvan de eene zich _
bezig ho·udt niet het regelen en verbeteren van arbeidsvoorwaar-
den en de andere met het regelen en verbeteren der bedrijfsvoor-
waarden. De moedervereeniging moet dus samenwerken met de
overheidsorganen; de dochtervereenigingen bevorderen eenerzij ds
de samenwerking van de werkgevers in een bepaalden tak van
volkswelvaart onderling en anderzijds het overleg met de arbei-
ders. Dat is een vorm van organisatie die in de laatste jaren
_ door de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers in toe-
passing is gebracht en die door ­den voorzitter van den Metaal-
bond op goede gronden als den meest gewensc·hten vorm van `
organisatie voor de toekomst is aanbevolen. _
Ik meen het algemeen standpunt, dat in den loop van 25 jaren
door de werkgevers met betrekking tot het sociale vraagstuk
is aangenomen, het best te kunnen schetsen door mij te bepalen
tot die ééne organisatie, de Vereeniging van Nederlandsche
Werkgevers, welke gedurende dat tijdperk de invloedrijkste orga-
n.isatie van werkgevers op dat terrein is geweest. Zij werd in A
1899 opgericht, nadat het ontwerp van de Ongevallenwet bij de
Staten-Generaal was ingediend en zij omschreef in haar statuten