HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 571.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

E EllllllluäfäulllllilbgElllllllnàänlllllllbgLlliiIlu%’5ulIllll‘•!talllllllu%v$ulllllI"•!
Geschiedenis der Graphologie.
·,‘ Alle leden van ’t menschelijk lichaam bewegen zich als
’t ware op bevel van den menschelijken geest; de hersenen
i zijn ’t centraal-station, vanwaar deze bevelen uitgaan. De
Q geest drukt op die bewegingen, op die handelingen, zijn
stempel. Daarom hebben die handelingen dezelfde kenmerken
[ als de geest, waarvan ze uitgaan: daarom is ’t mogelijk uit
j de kenmerken dier handelingen tot die des geestes te beslui-
ä ten. Zoo kwam men er toe, om uit iemands schrijven,
,_ eene verrichting, waartoe zoo menigvuldige en afwisselende
’i=‘ bewegingen gevorderd worden, diens karakter te willen op-
Mii sporen en, ziedaar, de graphologie of handschriftleer ge-
j boren. ’t Is bijna algemeen bekend, dat de navorschingen
Q naar de eerste poging, om uit het handschrift van den
L mensch gevolgen te trekken omtrent zijne zinsgesteldheid,
l
e