HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 543.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

31
­ tu
r Nu blijft ons nog iets over te zeggen omtrent naamtrek~
ken en slothalen of krullen, bij wier verklaring echter voor-
zichtigheid èn voorbehoud aan te bevelen is, als niet de
overige graphologische kenmerken de gevolgtrekking vast-
stellen.
Onderstreept één pennestreep den naam, dan wijst dit
op zelfbewustzijn; is de naam onder en boven gestreept,
) dan is dit het kenmerk van ingenomenheid met zich zel-
ven en, bij overigens schoon schrift, ook een bewijs van
fantasie.
· Gaat een krachtige eindstreep schuin benedenwaarts
(Tabel VI, II), dan is dit een teeken van kracht tot handelen
en energie; gaat de streep opwaarts en over den naam
[ (Tabel VI, 12), zoo getuigt dit van zelfwaardeering. Is de
1 eindstreep of krul cirkelvormig, dan verraadt dit groote
voorzichtigheid, zelfs wantrouwen.
Is de slotkrul slakkenhuisvormig, dan heeft de schrijver
een sluw, achterdochtig, huichelachtig karakter.
I
En hiermede ben ik het einde van mijn arbeid genaderd.
l Er blijft mij nog over, den koopers van dit werkje een
,,schema" aan de hand te doen, volgens hetwelk zij de be-
studeering van een handschrift kunnen inrichten. Ik zou den
l
1