HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 600.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

30
F ‘ ·'
` vorming; is het lichaam klein, dan duidt dit groote ervaring `
( . en een meer dan middelmatig weten aan.
' · Ook het cijfer 4 (vier) speelt een rol bij de graphologi-
sche schriftbeoordeeling. Is de 4 open, dan kenmerkt dit
naïviteit. Is het cijfer spits, dan is de schrijver een liefheb-
I I ber van aardigheden en grappen,
‘ Is het cijfer gesloten, dan mag men een wantrouwend
karakter aannemen. Toonen enkele letters, vooral bij ge- >
dichten, eene gedaante, die op den oorspronkelijken vorm
van een getal gelijkt. (Tabel VI, n°. 9), dan is dit het be-
I wijs eener nuchtere levensbeschouwing. Deze lettervormen i
lj komen veel voor bij financiers en rekenaars. _
l, Op drukletters gelijkende lettervormen vindt men dikwijls "
j bij letterkundigen en kunstenaars, in ’t algemeen bij lieden, [
die met een zeker schoonheidsgevoel begaafd zijn. Zie de *
. handteekening van j. van Vondel. (Tabel II.)
ïl ï
Verkelij ke graphologische kenmerken levert ook de inter-
l punctie of het plaatsen der leesteekens.
l Ontbreken in een schrijven de leesteekens geheel of voor
het grootste deel, dan is dit een zeker bewijs, dat het den
schrijver aan alle overleg en voorzorg ontbreekt en hij vol
ä zorgeloos zelfvertrouwen is. «
Een geregeld, juist aanbrengen der leesteekens wijst op
orde in alle dingen, terwijl onregelmatig aangebrachte inter-
punctie een weinig ordelievend karakter kenmerkt. A
l
l 1
iï I I
i

l.
lï (
{ 1
_____*_____ __,__:ï_r_.__ __T,_,_,_, _. . - _ , __.,., ....... a