HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 594.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

J ff? W I MY V T _ i Y vw--“f`/vr WIV "­­­__r'_­~­_”’*"’-_­""~­"`°`i'y’ I` .
».
28
i looze openhartigheid, hardnekkigheid, enz. Ik laat het ter i I,
* betere oefening aan den lezer over de aanwijzende ken-
merken zelf op te zoeken, om welke reden ik ook de tee- V
_ kening der karakters uit de handschriften der beroemde `
, . personen in Tabel I, II, III, IV en V met voorbedachten
V , rade achterwege laat.
j Is de dwarshaal der t of f hoekig (zooals in Tabel VI,
n°. 1), dan is dit een teeken van energie en trouw.
l Even groot blijvende letters wijzen gewoonlijk op koopzucht.
Q Zien de letters er afgecirkeld uit, dan verraadt dit klein-
; geestigheid. (Menigmaal wordt dit kenteeken door tegenover- “
E gestelde, beter uitkomende kenmerken ter zijde gedrongen).
g V/`orden de c- en grondhalen aan hunne basis breed en
vertoonen de letters in ’t algemeen een krachtigen trek, dan
lj bewijst dit vastberadenheid en ’t bezit van een vasten wil. i
Knodsvormig verdikte letters zijn ’t kenmerk van brutali-
jl teit en groote strijdlust.
Zijn de lusletters b, h, k, j, enz., alsook de stokletters
l d, p, enz., zeer slank, dan wijst dit op een weinig zinne-
lijke natuur; zijn ze zeer buikig en verdikt, dan wijzen ze
juist op het tegenovergestelde, op zeer groote zinnelijkheid.
j Neemt de kringhaal bij sommige letters een leelijken
( 1 vorm aan (Tabel VI, n°. 3), dan bezit de schrijver eene
aanmatigende ijdelheid en een grooten eigendunk.
j Onnoodige kringen of krullen (Tabel VI, n". 4), wijzen
i` j op zucht naar opschik, op inbeelding en gebrek aan goeden
smaak.
E I-Ioekige trekken in de letters h, g, l, enz, (Tabel VI,
l l
l
[ J
l ?
..., -.-- - In . - . . _ ..., . .- .,,. .