HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 633.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

26

V De onder 1 bedoelde letters treft men aan in het schrift
i van open, oprechte lieden, terwijl de onder 2 genoemde
` # voorkomen in dat van valsche, leugenachtige personen. .3,
1 Eene uitzondering op dezen regel maken de letters g l
I en p, die menigmaal ook bij oprechte karakters gesloten
l 3, voorkomen, doch dan altijd nog een open trek vertoonen.
“ Is de 0 van onderen open, dan kenmerkt de schrijver
‘ zich door ’n hoogen graad van huichelarij. (Tabel VI.)
Van het i stipje, evenals van het slotpunt is het vol- C
gende te zeggen:
Zakelijke personen (materialisten) maken sterke, krachtige
il I punten; zenuvvachtige, levendige personen plaatsen de pun-
gf I ten op de i, j en ij zeer onnauwkeurig. Vastberadenen ver-
lengen ze tot strepen van links naar rechts; voorzichtige
ij en bedachtzame personen plaatsen ze precies boven de i; *
> is het stipje er hoog boven geplaatst, dan is de schrijver
j een man van idealen; staan de stipjes ver naar rechts, dan
verraadt dit gemis aan overleg; staan ze ver naar links, dan
teekent dit laf hartigheid en vreesachtigheid.
Is de punt lang, zoo mag men aannemen, dat de schrij-
1 ver geestig is. Ook het samentrekkingsteeken biedt onfeil­
bare merkteekens aan, om het karakter van den schrijver
te constateeren. Is het slechts weinig gewelfd, zoo is dit een
l teeken van openhartigheid; is het vlak, dan kenmerkt dit
openhartigheid in den hoogsten graad.
Is het samentrekkingsteeken met de letter verbonden,
j dan bezit de schrijver eene strenge logica en eene fijne op-
E merkingsgave.
l E
F ï
E i
z E
E
I
Lv ,; H M ___ . p Y > . v _ ­_ . ., ..,, .....,.-.,..Y..» Y. ' "