HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 590.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

i 21
l Rawie letters gaan gepaard met geschiktheid om te
{ onderwijzen; men vindt ze veel bij onderwijzers en opvoe-
ders. (Zie de handteekeningen van H. Bouman en H. de
{ Raaf.) (Tabel V.)
Door sckczcizzw verstaat men de aandikking der letters.
l Ligt de schaduw óawzz de middellijn, dan wijst dit op
j een ideaal-karakter; ligt ze in de middellijn, dan teekent
' dit goedheid en zachtheid; ligt ze wzder de middellijn, dan
* kenmerkt dit eene zinnelijke natuur.
VVi’sselt het schrift in grootte al naar de beschikbare
"" ruimte, dan getuigt dit van ontwikkeling en geestkracht.
l Is het schrift op een vel postpapier of eene briefkaart
l van boven naar beneden mooi mgadzeld, dan verraadt dit
l goeden smaak en schoonheidsgevoel.
i‘ Ontbreekt de z0z`z‘z‘zz wwzd geheel, dan is de schrijver van
lj zeer spaarzamen aard. Zijn de witte randen zeer breed,
dan duidt dit op vrijgevigheid.
j O72geZQ'/ïaxzcwzjg Zzwecie rmzdm wijzen op weinig zin voor
l orde; wordt de rand van den eersten regel af naar beneden
1 s steeds breeder, dan is dit een kenteeken van verspilzucht.
A Groote afstand der regels drukt een sterk zelfbewust-
l zijn uit.
Ook de aziressevz geven ons reeds een beeld van den
p briefschrijver. Is een adres verkeerd ingedeeld, dan ont-
. breekt het den schrijver aan schoonheidsgevoel. Bagzäzi het
adres met gromt en zugki schrift, dat naar rechts steeds meer
` irzeeïzgcdraïzgm wordt, zoo mag men verzekerd zijn, dat de i
schrijver van den brief of de briefkaart tot onoverlegd,
l
l
l
i
l