HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 623.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

19
karakter van den schrijver ’t midden tusschen liefde, tot
vrede en ondernemingszucht.
Staan de letters bij leleiu schrift zecátap, dan bezit de
l schrijver neiging tot het romantische, tot het wonderbaarlijke.
Staan de letters bij schrift van rzzzkldelvïzaizge grootte
ïeckiap, dan is bij den schrijver de getallenzin zeer ont-
wikkeld, maar tevens verraadt het, dat hij aan verstrooid-
heid en melancholie lijdt. Zoodanig schrift had de dichter
en auteur Heinrich von Kleist, die zonder eenige aanleiding
zelfmoord beging.
Staan de letters achierowï, dan is dit, welke ook de
afmeting van het schrift zij, een teeken van geestigheid,
spotzucht, soms ook van boosaardigheid.
V00rz‘Z00perm’ scázït (d. i. schrift, waarvan alle letters
‘ en zelfs woorden aaneengeschreven zijn) duidt op logisch en S
practisch denkende lieden; zijn meerdere woorden of zelfs
geheele regels in één trek geschreven, dan wijst dit op
eenzelvigheid en op een onverzettelijk streven ter bereiking
· van een eenmaal opgevat doel of plan.
Ajfgebm/tm scárqfi (d. i. als de schrijver bij iedere letter
ophoudt) wijst een weinig practisch hoofd aan, dat zelden
logisch denkt; de handelingen van zoodanig schrijver zijn
g meestal ’t gevolg van theoretische beschouwingen.
Letters, die als ’t ware dwz/crzd en zmmelevzri zijn neer- 1
“ geschreven, zijn afkomstig van een schrijven, die bloo en g
schuchter is: ondernemingszucht ontbreekt hem geheel en E
in gezelschappen gevoelt hij zich niet op zijn gemak.
Bij zoodanig schrift moet men er vooral op letten, of ’t
r