HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 639.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

Emwzzdzlge, kmckïzge, gelykmatzg groote letters en halen
duiden op wilskracht en daadkracht. Buitengewoon regelmatig
schrift wijst enghartige, bekrompen pedanten aan.
Ronde schrijfwijzen, waarvan de dikte op ’t midden der
tusschen- of korte letters ligt, wijzen groote goedheid, week-
heid en zachtmoedigheid aan, b.v. de handteekeningen van
Goethe en Schiller. (Tabel V.)
Hoe/ezlg schrift, meest slank, zonder halen en aandikking,
i met spitse letters (naar boven en beneden) doet scherpte,
hardheid, strengheid en bitterheid herkennen.
i Sc/zw/pe hoeken in het schrift vindt men bij uitgemaakte
, egoïsten. `
Di/2, grondsáreepïäk schrift wijst niet steeds op zinnelijk-
E heid, maar altijd op kracht trotseerende gezondheid. Zinne-
«,, lijkheid kan geconstateerd worden, als het handschrift tevens
min-schoone vormen heeft aangenomen. ï
`Q Bzziïmgewoon di/Z schrift toont roekeloosheid, despotisme
j` en geweld aan, en is, met zeldzame uitzonderingen, steeds
‘ i eigen aan brutale naturen: zie b.v. de handteekening van
Robespièrre en in het bijzonder die van Marat {Tabel I.)
I [De handteekeningen van deze beide mannen van ’t schrik-
I bewind toonen ook alle andere graphologische herkennings-
‘ ‘ teekenen van hun bloeddorstig, brutaal karakter; bij Robes- i
pierre wijst de lange dolkachtige eindstreep op strijdlust;
` _ de Z evenals de M bij Marat verraadt ons de brutale hevig- i
,2 heid en de geweldenarij van dezen jacobijn. In beide schrif- I
V ten vindt men de grove zinnelijkheid, de heerschzucht en
L ruwheid van het karakter duidelijk uitgedrukt.]
j Graphologie 2
l