HomeIk ken u uit uw schrift!Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 625.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 24.80 MB

drie even groote deelen kunnen aannemen en die benoemen
kunnen met de namen boven-, midden- en onderlengten;
deze nauwkeurige begrenzing is echter slechts op ’t schrift s
j van enkelen toepasselijk.
~ Krachtige bovenlengten wijzen op hooge ontwikkeling;
krachtige onderlengten op zin voor stoffelijk belang. Bij
verkorte bovenlengten ontbreekt het den schrijver aan hoogere
O geestelijke hoedanigheden, terwijl bij verkorte onderlengten
` gering practisch voortbrengingsvermogen aanwezig is. Hooge
j bovenlengten wijzen op geestelijke ontwikkeling, lange onder-
lengten op zinnelijke neiging. In de middenste rij bevinden
zich de korte letters. Toonen deze zich sterk ontwikkeld,
l zoo mag men tot een diep zieleleven besluiten; zijn ze
regelmatig, zoo is zielenvrede voorhanden; wisselt hunne è
jr r hoogte, dan kan men zeker zijn, dat de schrijver door
i, inwendige onrust geplaagd werd. Zijn de c­strepen van boven
rond en naar beneden spits, dan toont dit gehechtheid aan
~ uiterlijken vorm.
Harrreonzkoh schrift bewijst steeds een oprecht, maatvol,
doelbewust karakter, terwijl een ongelijkmatig schrift aan
. een opbruischend, onoprecht karakter moet toegeschreven
i worden.
De normale richting der schriftregels vormt met de
loodlijn een rechten hoek en is gewoonlijk bij gezonde, l
i normale menschen te vinden, wier leven zonder bijzonderen j
strijd daarheen vliedt. .
Correct recht schrift wijst op geringe hevigheid van het
zieleleven en der hartstochten, of met andere woorden: op